PropertyMetadata.GetValueOverride Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví GetValueOverride zpětné volání, zpětné volání vyvolané ihned po volání GetValue(DependencyProperty) metody.Gets or sets the GetValueOverride callback, a callback invoked immediately upon a call to the GetValue(DependencyProperty) method.

public:
 property System::Workflow::ComponentModel::GetValueOverride ^ GetValueOverride { System::Workflow::ComponentModel::GetValueOverride ^ get(); void set(System::Workflow::ComponentModel::GetValueOverride ^ value); };
public System.Workflow.ComponentModel.GetValueOverride GetValueOverride { get; set; }
member this.GetValueOverride : System.Workflow.ComponentModel.GetValueOverride with get, set
Public Property GetValueOverride As GetValueOverride

Hodnota vlastnosti

GetValueOverride

Zpětné GetValueOverride volání, zpětné volání vyvolalo okamžitě po volání GetValue(DependencyProperty) metody.The GetValueOverride callback, a callback invoked immediately upon a call to the GetValue(DependencyProperty) method.

Výjimky

Pokus o nastavení této vlastnosti, pokud IsSealed je true .Attempting to set this property when IsSealed is true.

Platí pro