SetValueOverride Delegát

Definice

Umožňuje vlastní přepsání SetValue(DependencyProperty, Object) logiky přidružené k vlastnosti závislosti, která je definována v objektu závislosti.Allows a custom override of the SetValue(DependencyProperty, Object) logic associated with a dependency property that is defined on a dependency object.

public delegate void SetValueOverride(DependencyObject ^ d, System::Object ^ value);
public delegate void SetValueOverride(DependencyObject d, object value);
type SetValueOverride = delegate of DependencyObject * obj -> unit
Public Delegate Sub SetValueOverride(d As DependencyObject, value As Object)

Parametry

value
Object

ObjectNastavte hodnotu na.The Object to set the value to.

Poznámky

Poznámka

V tomto materiálu jsou popsané zastaralé typy a obory názvů.This material discusses types and namespaces that are obsolete. Další informace najdete v tématu zastaralé typy v programovací model Windows Workflow Foundation 4,5.For more information, see Deprecated Types in Windows Workflow Foundation 4.5.

Implementaci tohoto delegáta lze nastavit na SetValueOverride vlastnost PropertyMetadata při volání metody Register nebo RegisterAttached .The implementation of this delegate can be set to the SetValueOverride property of PropertyMetadata while calling Register or RegisterAttached.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro