XamlMemberInvoker.ShouldSerializeValue(Object) Metoda

Definice

Určuje, zda musí být hodnota trvale zpracována procesy serializace.Indicates whether the value needs to be persisted by serialization processes.

public:
 virtual System::Xaml::Schema::ShouldSerializeResult ShouldSerializeValue(System::Object ^ instance);
public virtual System.Xaml.Schema.ShouldSerializeResult ShouldSerializeValue (object instance);
abstract member ShouldSerializeValue : obj -> System.Xaml.Schema.ShouldSerializeResult
override this.ShouldSerializeValue : obj -> System.Xaml.Schema.ShouldSerializeResult
Public Overridable Function ShouldSerializeValue (instance As Object) As ShouldSerializeResult

Parametry

instance
Object

Instance s vlastností, která se má prozkoumat pro stálostThe instance with the property to be examined for persistence.

Návraty

Hodnota výčtu.A value of the enumeration.

Poznámky

Výchozí implementace vrátí Default , pokud je IsUnknownsamotný člen XAML, nebo pokud se v podkladovém členu nenalezne žádná relevantní ShouldSerialize metoda CLR, a to prostřednictvím výchozí reflexe.The default implementation returns Default if the XAML member itself is IsUnknown, or if no CLR-reflection relevant ShouldSerialize method is found on the underlying member through default reflection.

Platí pro