XamlMemberInvoker.UnknownInvoker Vlastnost

Definice

Poskytuje statickou hodnotu, která představuje neznámou, není plně XamlMemberInvokerimplementována.Provides a static value that represents an unknown, not fully implemented XamlMemberInvoker.

public:
 static property System::Xaml::Schema::XamlMemberInvoker ^ UnknownInvoker { System::Xaml::Schema::XamlMemberInvoker ^ get(); };
public static System.Xaml.Schema.XamlMemberInvoker UnknownInvoker { get; }
member this.UnknownInvoker : System.Xaml.Schema.XamlMemberInvoker
Public Shared ReadOnly Property UnknownInvoker As XamlMemberInvoker

Hodnota vlastnosti

Statická hodnota, která představuje neznámou hodnotu, která XamlMemberInvokernení plně implementovaná.A static value that represents an unknown, not fully implemented XamlMemberInvoker.

Poznámky

Zadání této hodnoty pro XamlMemberInvoker parametr rozhraní API definovaného systémem. XAML obvykle způsobí, že volaný kód vyvolá výjimky.Supplying this value for a XamlMemberInvoker parameter of System.Xaml defined API will typically cause the called code to throw exceptions.

Platí pro