XamlMemberInvoker Třída

Definice

Poskytuje rozšiřovací bod, který má přístup k vlastnostem členů člena XAML prostřednictvím jiných technik než reflexe.Provides an extension point that can access member characteristics of a XAML member through techniques other than reflection.

public ref class XamlMemberInvoker
public class XamlMemberInvoker
type XamlMemberInvoker = class
Public Class XamlMemberInvoker
Dědičnost
XamlMemberInvoker

Poznámky

Účelem XamlMemberInvoker je povolit rozšiřitelný systém typů XAML, schéma a pracovní dobu běhu, která nespoléhá na plně na funkce CLR, jako jsou atributy CLR, informace o reflexi přes Type a MemberInfoa tak dále.The purpose of XamlMemberInvoker is to enable an extensible XAML type system, schema, and a working run time that does not rely as fully on CLR features such as CLR attributes, reflection information through Type and MemberInfo, and so on. Podtřídy XamlMemberInvoker se používají jako vstupní parametry pro alternativní konstruktory tříd schématu XAML, jako je například XamlMember.Subclasses of XamlMemberInvoker are used as input parameters for the alternate constructors of XAML schema classes such as XamlMember. Podtřídou XamlMember a XamlMemberInvoker předat do konstruktoru Base.You subclass XamlMember and pass the XamlMemberInvoker through to the base constructor. Společně s definováním XamlMemberInvoker pro konstruktor je také nutné zadat přepsání pro alespoň některé Lookup z metod XamlMember.Along with defining a XamlMemberInvoker for the constructor, you must also provide overrides for at least some of the Lookup methods of XamlMember.

XamlMemberInvokermá výchozí implementaci.XamlMemberInvoker has a default implementation. Výchozí implementace následuje podobný model jako výchozí implementace typů XamlType schématu XAML a XamlMember: systém typů CLR se používá pro vytvoření instance, hodnoty a vyhledávání, včetně použití atributů CLR, Type a MemberInfoa tak dále.The default implementation follows a similar model to the default implementation of XAML schema types XamlType and XamlMember: the CLR type system is used for instantiation, values and lookups, including using CLR attributes, Type and MemberInfo, and so on.

XamlMemberInvokerposkytuje metody pro základní operace get a set (GetValue; SetValue).XamlMemberInvoker provides methods for basic get and set operations (GetValue; SetValue). Poskytuje také vlastnosti UnderlyingGetter UnderlyingSetter, ale ty nejsou virtuální.It also provides the properties UnderlyingGetter and UnderlyingSetter, but these are not virtual.

Poznámka

Může být možné získat XamlMemberInvoker hodnotu, která představuje direktivu jazyka XAML, která je implementována jako soukromá třída v implementaci System. XAML.It may be possible to obtain a XamlMemberInvoker value that represents a XAML directive, which is implemented as a private class in the System.Xaml implementation. Pokud se pokusíte zavolat GetValue nebo SetValue na tento původce, je vyvolána výjimka.If you attempt to call GetValue or SetValue on this invoker, an exception is thrown.

Konstruktory

XamlMemberInvoker()

Inicializuje novou instanci třídy XamlMemberInvoker třídy.Initializes a new instance of the XamlMemberInvoker class.

XamlMemberInvoker(XamlMember)

Inicializuje novou instanci XamlMemberInvoker třídy na základě poskytnutého XamlMembertypu.Initializes a new instance of the XamlMemberInvoker class, based on a provided XamlMember.

Vlastnosti

UnderlyingGetter

Získá metodu XamlMemberInvokerpro metodu CLR, která získá hodnoty pro vlastnost, která je pro tuto vlastnost relevantní. MethodInfoGets the MethodInfo for the CLR method that gets values for the property that is relevant for this XamlMemberInvoker.

UnderlyingSetter

Získá metodu XamlMemberInvokerpro metodu CLR, která nastaví hodnoty pro vlastnost, která je pro tuto vlastnost relevantní. MethodInfoGets the MethodInfo for the CLR method that sets values for the property that is relevant for this XamlMemberInvoker.

UnknownInvoker

Poskytuje statickou hodnotu, která představuje neznámou, není plně XamlMemberInvokerimplementována.Provides a static value that represents an unknown, not fully implemented XamlMemberInvoker.

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
GetValue(Object)

Načte hodnotu odpovídající vlastnosti z instance.Gets a value of the relevant property from an instance.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
SetValue(Object, Object)

Nastaví hodnotu odpovídající vlastnosti instance.Sets a value of the relevant property on an instance.

ShouldSerializeValue(Object)

Určuje, zda musí být hodnota trvale zpracována procesy serializace.Indicates whether the value needs to be persisted by serialization processes.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Platí pro