XamlValueConverter<TConverterBase>.Name Vlastnost

Definice

Získá název XamlValueConverter<TConverterBase>řetězce.Gets a string name for this XamlValueConverter<TConverterBase>.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); };
public string Name { get; }
member this.Name : string
Public ReadOnly Property Name As String

Hodnota vlastnosti

Název řetězce pro tento XamlValueConverter<TConverterBase>řetězec.A string name for this XamlValueConverter<TConverterBase>.

Poznámky

Hodnota této vlastnosti je určena jedním z následujících způsobů:The value of this property is established by one of the following:

Platí pro