XamlDirective Třída

Definice

Obsahuje identifikátor systému typu XAML pro člena, je-li členem také direktivou jazyka XAML.Provides the XAML type system identifier for a member if the member is also a XAML directive. Čtečky XAML a zapisovače XAML XamlDirective používají během zpracování členských uzlů identifikátor.XAML readers and XAML writers use the XamlDirective identifier during processing of member nodes. Identifikátor se používá v případě, že je čtečka XAML umístěna StartMember na IsDirective a trueje.The identifier is used when the XAML reader is positioned on a StartMember and IsDirective is true.

public ref class XamlDirective : System::Xaml::XamlMember
public class XamlDirective : System.Xaml.XamlMember
type XamlDirective = class
    inherit XamlMember
Public Class XamlDirective
Inherits XamlMember
Dědičnost
XamlDirective

Poznámky

XamlDirectiveobsahuje očekávané hodnoty pro systém typů XAML, je-li členem direktivy jazyka XAML.XamlDirective provides expected values for the XAML type system when the member is a XAML directive. Podle definice obsahuje direktiva jazyka XAML charakteristiky, které vždy vracejí stejné výsledky pro podmnožinu XamlMember vlastností, a stejné informace o systému XAML Type jsou hlášeny pro všechny možné direktivy jazyka XAML.By definition, a XAML directive has characteristics that always return the same results for a subset of the XamlMember properties, and the same XAML type system information is reported for all possible XAML directives. Vytváření sestav o charakteristikách systému typu XAML, která jsou specifická pro direktivy, je dosaženo interním chováním nebo XamlMember přepsáním XamlDirective Lookup* virtuálních členů ve třídě.The reporting of XAML type system characteristics that are specific to directives is accomplished by internal behavior or through overrides of XamlMember Lookup* virtual members in the XamlDirective class.

V následujícím seznamu jsou uvedeny vrácené výsledky direktivy XamlMember jazyka XAML, pokud je člen skutečně a: XamlDirectiveThe following list shows the returned results of a XAML directive for XamlMember when the member is actually a XamlDirective:

Interní zálohování pro DeclaringType zůstává také beze zrušení a vrátí null.Also, the internal backing for DeclaringType remains unset and returns null.

Důležité

XamlDirectiveXamlMember je podtřídou.XamlDirective is a XamlMember subclass. Stejně jako XamlMemberv XamlDirective systému obsahuje bezpečnostní informace týkající se způsobu, jakým typ jazyka XAML hlásí přístup.As with XamlMember, XamlDirective has security considerations regarding how the XAML type system reports access. Viz XamlMember.See XamlMember.

Konstruktory

XamlDirective(IEnumerable<String>, String, XamlType, XamlValueConverter<TypeConverter>, AllowedMemberLocations)

Inicializuje novou instanci XamlDirective třídy a určí hodnoty pro každou případovou hodnotu XamlDirective.Initializes a new instance of the XamlDirective class, specifying values for each per-case value of a XamlDirective.

XamlDirective(String, String)

Inicializuje novou instanci XamlDirective třídy, určí hodnoty pro název a jeden obor názvů XAML.Initializes a new instance of the XamlDirective class, specifying values for a name and a single XAML namespace. Tento podpis použijte pouze v případě, že chcete IsUnknown nebo chcete true v této direktivě očekávat zprávu.Use this signature only when you want or expect IsUnknown to report true for the directive.

Vlastnosti

AllowedLocation

Získá hodnotu, která určuje typy uzlů XAML, kde lze zadat direktivu.Gets a value that specifies the XAML node types where the directive can be specified.

DeclaringType

Získá pro typ, který deklaruje člena, který je spojen s tímto XamlMember. XamlTypeGets the XamlType for the type that declares the member that is associated with this XamlMember.

(Zděděno od XamlMember)
DeferringLoader

XamlValueConverter<TConverterBase> Získá objekt, který se používá pro odložené načítání deklarovaných objektů XAML.Gets a XamlValueConverter<TConverterBase> object, which is used for deferred loading of XAML declared objects.

(Zděděno od XamlMember)
DependsOn

Načte seznam XamlMember objektů.Gets a list of XamlMember objects. Tyto sestavy vykazují členy, u kterých existovaly vztahy závislostí pro XamlMemberpořadí inicializace vzhledem k tomuto.These report the members where dependency relationships for initialization order exist relative to this XamlMember.

(Zděděno od XamlMember)
Invoker

Získá implementaci, která je spojená s XamlMembertímto. XamlMemberInvokerGets the XamlMemberInvoker implementation that is associated with this XamlMember.

(Zděděno od XamlMember)
IsAmbient

Načte hodnotu, která označuje, zda XamlMember je tato vlastnost hlášena jako vlastnost Ambient.Gets a value that indicates whether this XamlMember is reported as an ambient property.

(Zděděno od XamlMember)
IsAttachable

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember se jedná o připojeného člena.Gets a value that indicates whether this XamlMember is an attachable member.

(Zděděno od XamlMember)
IsDirective

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember se jedná o direktivu jazyka XAML.Gets a value that indicates whether this XamlMember is a XAML directive.

(Zděděno od XamlMember)
IsEvent

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember Toto představuje člena události.Gets a value that indicates whether this XamlMember represents an event member.

(Zděděno od XamlMember)
IsNameValid

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember je tato hodnota inicializována xamlName s platným Nameřetězcem jako jeho.Gets a value that indicates whether this XamlMember is initialized with a valid xamlName string as its Name.

(Zděděno od XamlMember)
IsReadOnly

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember se jedná o člena určeného jen pro čtení.Gets a value that indicates whether this XamlMember represents a read-only member.

(Zděděno od XamlMember)
IsReadPublic

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember představuje člen s vystupujícím veřejným get přístupovým objektem.Gets a value that indicates whether this XamlMember represents a member with a callable public get accessor.

(Zděděno od XamlMember)
IsUnknown

Získá hodnotu, která označuje, zda člen nelze přeložit do záložního systému, který se používá pro řešení typu a člena.Gets a value that indicates whether the member is not resolvable by the backing system that is used for type and member resolution.

(Zděděno od XamlMember)
IsWriteOnly

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember představuje člena pouze pro zápis.Gets a value that indicates whether this XamlMember represents a write-only member.

(Zděděno od XamlMember)
IsWritePublic

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember představuje člen, který má vyvolatelné veřejné set přistupující objekty.Gets a value that indicates whether this XamlMember represents a member that has a callable public set accessor.

(Zděděno od XamlMember)
MarkupExtensionBracketCharacters

Definuje znaky levé a pravé závorky pro rozšíření značek.Defines the opening and closing bracket characters for a markup extension.

(Zděděno od XamlMember)
Name

Získá řetězec XamlMembernázvu, který deklaruje toto. xamlNameGets the xamlName name string that declares this XamlMember.

(Zděděno od XamlMember)
PreferredXamlNamespace

Získá jeden identifikátor URI oboru názvů XAML, který identifikuje primární obor názvů XAML XamlMemberpro tento.Gets the single XAML namespace URI that identifies the primary XAML namespace for this XamlMember.

(Zděděno od XamlMember)
SerializationVisibility

DesignerSerializationVisibility Získá hodnotu, která označuje, jak má vizuální Návrhář zpracovat člen.Gets a DesignerSerializationVisibility value, which indicates how a visual designer should process the member.

(Zděděno od XamlMember)
TargetType

Získá typ, XamlMember kde může existovat. XamlTypeGets the XamlType of the type where the XamlMember can exist.

(Zděděno od XamlMember)
Type

XamlType Získá typ, který je použit členem.Gets the XamlType of the type that is used by the member.

(Zděděno od XamlMember)
TypeConverter

XamlValueConverter<TConverterBase> Získá objekt, který lze použít pro konstrukci typu konstrukce deklarovaných objektů XAML.Gets a XamlValueConverter<TConverterBase> object, which can be used for type conversion construction of XAML declared objects.

(Zděděno od XamlMember)
UnderlyingMember

Získá systém MemberInfo typů CLR, který je k dispozici pro člena, který je vytvořen MethodInfopomocí PropertyInfo, EventInfonebo.Gets the CLR type system MemberInfo that is available for a member that is constructed by PropertyInfo, MethodInfo, or EventInfo.

(Zděděno od XamlMember)
ValueSerializer

XamlValueConverter<TConverterBase> Získává objekt, který se používá pro serializaci hodnot deklarovaných objektů XAML.Gets a XamlValueConverter<TConverterBase> object, which is used for value serialization of XAML declared objects.

(Zděděno od XamlMember)

Metody

Equals(Object)

Označuje, zda je aktuální objekt roven jinému objektu.Indicates whether the current object is equal to another object.

(Zděděno od XamlMember)
Equals(XamlMember)

Označuje, zda je aktuální objekt roven jinému objektu stejného typu.Indicates whether the current object is equal to another object of the same type.

(Zděděno od XamlMember)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash tohoto objektu.Returns the hash code for this object.

GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
GetXamlNamespaces()

Vrátí seznam oborů názvů XAML, kde může existovat tento člen XAML.Returns a list of XAML namespaces where this XAML member can exist.

LookupCustomAttributeProvider()

ICustomAttributeProvider Vrátí implementaci.Returns an ICustomAttributeProvider implementation. Tato implementace vždy vrátí null.This implementation always returns null.

LookupDeferringLoader()

XamlValueConverter<TConverterBase> Vrátí objekt, který se používá během odloženého načítání objektů deklarovaných v jazyce XAML.Returns a XamlValueConverter<TConverterBase> object, which is used during deferred loading of XAML-declared objects. Tato implementace vždy vrátí null.This implementation always returns null.

LookupDependsOn()

Vrátí seznam XamlMember objektů.Returns a list of XamlMember objects. Seznam hlásí členy, u kterých existují vztahy závislosti pro pořadí inicializace vzhledem k tomuto XamlMember.The list reports the members where dependency relationships for initialization order exist relative to this XamlMember. Tato implementace vždy vrátí null.This implementation always returns null.

LookupInvoker()

Vrátí, který je spojen XamlDirectives. XamlMemberInvokerReturns the XamlMemberInvoker that is associated with a XamlDirective.

LookupIsAmbient()

Vrátí, zda XamlMember je tento parametr hlášen jako vlastnost Ambient.Returns whether this XamlMember is reported as an ambient property.

LookupIsEvent()

Vrátí, zda XamlDirective Tato akce představuje událost.Returns whether this XamlDirective represents an event.

LookupIsReadOnly()

Vrátí, zda XamlDirective Tato funkce představuje zamýšlenou vlastnost určenou jen pro čtení.Returns whether this XamlDirective represents an intended read-only property.

LookupIsReadPublic()

Vrátí, zda XamlDirective Tato funkce představuje vlastnost, která má get veřejný přistupující objekt.Returns whether this XamlDirective represents a property that has a public get accessor.

LookupIsUnknown()

Vrátí, zda XamlDirective se jedná o člen, který nelze přeložit do záložního systému, který se používá pro řešení typu a člena.Returns whether this XamlDirective represents a member that is not resolvable by the backing system that is used for type and member resolution.

LookupIsWriteOnly()

Vrátí, zda XamlDirective Tato funkce představuje zamýšlenou vlastnost pouze pro zápis.Returns whether this XamlDirective represents an intended write-only property.

LookupIsWritePublic()

Vrátí, zda XamlDirective Tato funkce představuje vlastnost, která má set veřejný přistupující objekt.Returns whether this XamlDirective represents a property that has a public set accessor.

LookupMarkupExtensionBracketCharacters()

Vrátí levou a pravou závorku znaků pro rozšíření značek.Returns the opening and closing bracket characters for a markup extension.

(Zděděno od XamlMember)
LookupTargetType()

Vrátí typ, XamlMember kde může existovat. XamlTypeReturns the XamlType of the type where the XamlMember can exist. Tato implementace vždy vrátí null.This implementation always returns null.

LookupType()

XamlType Vrátí typ, který je použit členem.Returns the XamlType of the type that is used by the member.

LookupTypeConverter()

Vrátí implementaci konvertoru typu, která je k tomuto XamlDirectivetypu přidružená.Returns a type converter implementation that is associated with this XamlDirective.

LookupUnderlyingGetter()

Vrátí přistupující objekt, který je spojen s XamlDirectivetímto. getReturns a get accessor that is associated with this XamlDirective. Tato implementace vždy vrátí null.This implementation always returns null.

LookupUnderlyingMember()

Vrátí odraz MemberInfo CLR, který je spojen s tímto XamlDirective.Returns a CLR reflection MemberInfo that is associated with this XamlDirective. Tato implementace vždy vrátí null.This implementation always returns null.

LookupUnderlyingSetter()

Vrátí přistupující objekt, který je spojen s XamlDirectivetímto. setReturns a set accessor that is associated with this XamlDirective. Tato implementace vždy vrátí null.This implementation always returns null.

LookupValueSerializer()

Vrátí implementaci serializátoru hodnoty, která je k tomuto XamlMembertypu přidružená.Returns a value serializer implementation that is associated with this XamlMember.

(Zděděno od XamlMember)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězcovou reprezentaci tohoto XamlDirectiveřetězce.Returns a string representation of this XamlDirective.

Platí pro

Viz také