XamlMember.DeferringLoader Vlastnost

Definice

XamlValueConverter<TConverterBase> Získá objekt, který se používá pro odložené načítání deklarovaných objektů XAML.Gets a XamlValueConverter<TConverterBase> object, which is used for deferred loading of XAML declared objects.

public:
 property System::Xaml::Schema::XamlValueConverter<System::Xaml::XamlDeferringLoader ^> ^ DeferringLoader { System::Xaml::Schema::XamlValueConverter<System::Xaml::XamlDeferringLoader ^> ^ get(); };
public System.Xaml.Schema.XamlValueConverter<System.Xaml.XamlDeferringLoader> DeferringLoader { get; }
member this.DeferringLoader : System.Xaml.Schema.XamlValueConverter<System.Xaml.XamlDeferringLoader>
Public ReadOnly Property DeferringLoader As XamlValueConverter(Of XamlDeferringLoader)

Hodnota vlastnosti

Poznámky

DeferringLoader VoláníLookupDeferringLoader Invoke nebo konkrétní přepsání této metody.Calling DeferringLoader invokes LookupDeferringLoader or a specific override of that method. K tomuto chování dochází v případech, kdy počáteční logika interního odrazu ještě nestavila informace.This behavior occurs in cases where the initial internal reflection logic has not already set the information.

Platí pro