XamlMember.DependsOn Vlastnost

Definice

Načte seznam XamlMember objektů.Gets a list of XamlMember objects. Tyto sestavy vykazují členy, u kterých existovaly vztahy závislostí pro XamlMemberpořadí inicializace vzhledem k tomuto.These report the members where dependency relationships for initialization order exist relative to this XamlMember.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<System::Xaml::XamlMember ^> ^ DependsOn { System::Collections::Generic::IList<System::Xaml::XamlMember ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IList<System.Xaml.XamlMember> DependsOn { get; }
member this.DependsOn : System.Collections.Generic.IList<System.Xaml.XamlMember>
Public ReadOnly Property DependsOn As IList(Of XamlMember)

Hodnota vlastnosti

Seznam XamlMember objektů.A list of XamlMember objects.

Poznámky

DependsOn VoláníLookupDependsOn Invoke nebo konkrétní přepsání této metody.Calling DependsOn invokes LookupDependsOn or a specific override of that method. K tomuto chování dochází v případech, kdy počáteční logika interního odrazu ještě nestavila informace.This behavior occurs in cases where the initial internal reflection logic has not already set the information.

DependsOn Vzor lze použít na případy objektového modelu, které úmyslně odporují obecné pravidlo XAML.The DependsOn pattern can be applied to object model cases that deliberately contradict a general XAML rule. Obecné pravidlo XAML je, že členy typu, které nejsou předány jako inicializační text (nebo metoda objektu pro vytváření v jazyce XAML 2009), musí být možné přiřadit v libovolném pořadí.The general XAML rule is that members of a type that are not passed as initialization text (or by a factory method in XAML 2009) must be able to be assigned in any order. DependsOn Použitím vzoru pro člen můžete instruovat zapisovače XAML, aby vždy zpracovaly odkazovaného člena před tímto členem.By applying a DependsOn pattern to a member, you can instruct XAML writers to always process the referenced member before this member. Tento model lze použít v situacích, kdy hodnota aktuálního člena vyžaduje kontext nebo jiné informace, které jsou k dispozici pouze po nastavení jiného člena.You can apply this pattern in situations where the value of the current member requires context or other information that is only available after the other member is set.

DependsOn Vzor by měl být použit uvážlivě a vyhrazen pro scénáře vlastností, kde slouží pro účely architektury.The DependsOn pattern should be applied judiciously and reserved for property scenarios where it serves an architectural purpose. Velký počet závislostí má potenciál zpomalit zpracování XAML.Large numbers of dependencies have the potential to slow down XAML processing. Je také možné vydávat cyklické závislosti, v takovém případě není chování zpracování XAML definováno.Also, it is possible to produce circular dependencies, in which case the XAML processing behavior is undefined.

Příklady DependsOn scénářů z WPF obsahují některé vlastnosti ControlTemplate pro DataTemplatea, Triggerzapnuté a Setterzapnuté.Example DependsOn scenarios from WPF include certain properties on ControlTemplate and DataTemplate, on Trigger, and on Setter.

Platí pro

Viz také