XamlMember.IsAttachable Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember se jedná o připojeného člena.Gets a value that indicates whether this XamlMember is an attachable member.

public:
 property bool IsAttachable { bool get(); };
public bool IsAttachable { get; }
member this.IsAttachable : bool
Public ReadOnly Property IsAttachable As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud se XamlMember jedná o připevněný člen; falsev opačném případě.true if this XamlMember is an attachable member; otherwise, false.

Poznámky

Hodnota je inicializovaná na základě toho, který konstruktor byl použit k XamlMembervytvoření. IsAttachableThe IsAttachable value is initialized based on which constructor was used to construct a XamlMember.

Platí pro