XamlMember.IsDirective Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember se jedná o direktivu jazyka XAML.Gets a value that indicates whether this XamlMember is a XAML directive.

public:
 property bool IsDirective { bool get(); };
public bool IsDirective { get; }
member this.IsDirective : bool
Public ReadOnly Property IsDirective As Boolean

Hodnota vlastnosti

truev případě XamlMember , falseže se jedná o direktivu XAML; v opačném případě.true if this XamlMember is a XAML directive; otherwise, false.

Poznámky

Hodnota je inicializovaná na základě toho, který konstruktor byl použit k XamlMembervytvoření. IsDirectiveThe IsDirective value is initialized based on which constructor was used to construct a XamlMember. Základní XamlMember konstruktory jsou inicializovány tak IsDirective , falseaby bylo.The base XamlMember constructors initialize so that IsDirective is false. Nicméně třída (odvozená třída) inicializuje tak, že IsDirective je true. XamlMember XamlDirectiveHowever, the XamlDirective class (a XamlMember derived class) initializes so that IsDirective is true.

Chcete-li vytvořit zprávu IsDirective jako true volající vlastní třídy schématu XAML pro členy XAML, ujistěte se, že je odvozen od XamlDirective , protože to je jediný způsob, jak toto chování povolit.If you want to report IsDirective as true to callers of a custom XAML schema class for XAML members, make sure you derive from XamlDirective because that is the only way to enable that behavior.

Platí pro