XamlMember.IsEvent Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda XamlMember Toto představuje člena události.Gets a value that indicates whether this XamlMember represents an event member.

public:
 property bool IsEvent { bool get(); };
public bool IsEvent { get; }
member this.IsEvent : bool
Public ReadOnly Property IsEvent As Boolean

Hodnota vlastnosti

truePokud tato XamlMember akce představuje událost, falsev opačném případě.true if this XamlMember represents an event; otherwise, false.

Poznámky

IsEvent VoláníLookupIsEvent Invoke nebo konkrétní přepsání této metody.Calling IsEvent invokes LookupIsEvent or a specific override of that method.

Platí pro