XamlMember.LookupCustomAttributeProvider Metoda

Definice

Při implementaci v odvozené třídě vrátí ICustomAttributeProvider implementaci.When implemented in a derived class, returns an ICustomAttributeProvider implementation.

protected:
 virtual System::Reflection::ICustomAttributeProvider ^ LookupCustomAttributeProvider();
protected virtual System.Reflection.ICustomAttributeProvider LookupCustomAttributeProvider ();
abstract member LookupCustomAttributeProvider : unit -> System.Reflection.ICustomAttributeProvider
override this.LookupCustomAttributeProvider : unit -> System.Reflection.ICustomAttributeProvider
Protected Overridable Function LookupCustomAttributeProvider () As ICustomAttributeProvider

Návraty

Poznámky

Tuto metodu přepište, pokud chcete poskytnout vnitřní reflexi alternativním způsobem, jak získat hodnoty atributu CLR.Override this method to provide the internal reflection with an alternative way to obtain CLR attribute values. V případě neexistence přepsání používá interní reflektor typickou logiku reflexe CLR, jako je například volání GetCustomAttributes.In the absence of an override, the internal reflector uses typical CLR reflection logic such as calls to GetCustomAttributes.

Výchozí implementace se vrátí null.The default implementation returns null.

Platí pro