XamlMember.LookupIsEvent Metoda

Definice

Vrátí, zda XamlMember Tato akce představuje událost.Returns whether this XamlMember represents an event.

protected:
 virtual bool LookupIsEvent();
protected virtual bool LookupIsEvent ();
abstract member LookupIsEvent : unit -> bool
override this.LookupIsEvent : unit -> bool
Protected Overridable Function LookupIsEvent () As Boolean

Návraty

truepro hlášení, že XamlMember Tato akce představuje událost. falsev opačném případě.true to report that this XamlMember represents an event; otherwise, false.

Poznámky

Výchozí implementace kontroluje, zda UnderlyingMember je typ EventInfo, a pokud je, vrátí true.The default implementation checks whether UnderlyingMember is of type EventInfo, and if it is, returns true.

Tato metoda je vyvolána, když volající získá hodnotu z IsEvent.This method is invoked when a caller gets a value from IsEvent. Tuto metodu přepište, pokud chcete vytvořit sestavu jednotných výsledků pro XamlMember celou odvozenou třídu, nebo pokud máte k dispozici specializované metadata, která lze interpretovat pro určení typů souborů XAML v jednotlivých případech.Override this method if you want to report uniform results for an entire XamlMember derived class, or if you have specialized metadata available that can be interpreted to determine XAML type system representations on a per-case basis.

Platí pro

Viz také