XamlMember.LookupIsReadOnly Metoda

Definice

Vrátí, zda XamlMember Tato funkce představuje zamýšlenou vlastnost určenou jen pro čtení.Returns whether this XamlMember represents an intended read-only property.

protected:
 virtual bool LookupIsReadOnly();
protected virtual bool LookupIsReadOnly ();
abstract member LookupIsReadOnly : unit -> bool
override this.LookupIsReadOnly : unit -> bool
Protected Overridable Function LookupIsReadOnly () As Boolean

Návraty

truek tomu XamlMember , aby se nahlásila jako zamýšlená vlastnost jen falsepro čtení; v opačném případě.true to report this XamlMember as an intended read-only property; otherwise, false.

Poznámky

Výchozí implementace se vrátí true , UnderlyingMember Pokud existuje, ale pro set ni neexistuje veřejný přístup, který je určen vnitřní reflexí.The default implementation returns true if UnderlyingMember exists, but a public set accessor does not exist for it, as determined by internal reflection.

Tato metoda je vyvolána, když volající získá hodnotu z IsReadOnly.This method is invoked when a caller gets a value from IsReadOnly. Tuto metodu přepište, pokud chcete vytvořit sestavu jednotných výsledků pro XamlMember celou odvozenou třídu, nebo pokud máte k dispozici specializované metadata, která lze interpretovat pro určení typů souborů XAML v jednotlivých případech.Override this method if you want to report uniform results for an entire XamlMember derived class, or if you have specialized metadata available that can be interpreted to determine XAML type system representations on a per-case basis.

Platí pro

Viz také