XamlMember.LookupMarkupExtensionBracketCharacters Metoda

Definice

Vrátí levou a pravou závorku znaků pro rozšíření značek.Returns the opening and closing bracket characters for a markup extension.

protected:
 virtual System::Collections::Generic::IReadOnlyDictionary<char, char> ^ LookupMarkupExtensionBracketCharacters();
protected virtual System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<char,char> LookupMarkupExtensionBracketCharacters ();
abstract member LookupMarkupExtensionBracketCharacters : unit -> System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<char, char>
override this.LookupMarkupExtensionBracketCharacters : unit -> System.Collections.Generic.IReadOnlyDictionary<char, char>
Protected Overridable Function LookupMarkupExtensionBracketCharacters () As IReadOnlyDictionary(Of Char, Char)

Návraty

Kolekce obsahující znaky levé a pravé závorkyA collection containing the opening and closing bracket characters.

Platí pro