System.Xaml Obor názvů

Poskytuje typy, které se týkají XAML čtečky a zapisovače XAML. Provides types that relate to XAML readers and XAML writers. To zahrnuje výchozí implementace rozhraní .NET Framework XAML Services a jeho XAML čtečky a zapisovače XAML. This includes the default implementations of .NET Framework XAML Services and its XAML readers and XAML writers. Také obsahuje typy, které jsou relevantní pro systém typů XAML a ostatními typy podporu související s XAML a rozhraní .NET Framework XAML Services koncepty. Also contains types relevant to the XAML type system and other support types related to XAML and .NET Framework XAML Services concepts.

Třídy

AmbientPropertyValue

Oznamuje informace o vnější vlastnosti v rámci IAmbientProvider implementace.Reports information about an ambient property, as part of an IAmbientProvider implementation.

AttachableMemberIdentifier

Poskytuje reprezentaci identifikátoru systému typu XAML pro připojené členy.Provides a XAML type system identifier representation for attachable members. Struktura identifikátoru paralelně declaringType . memberName tvar řetězce pro připojovatelné využití členů.The identifier structure parallels the declaringType.memberName string form for attachable member usage.

AttachablePropertyServices

Poskytuje statické pomocné metody, které získávají hodnoty a informace o metodách přístupu z připojitelnáelné vlastnosti a které pracují s připojeným úložištěm vlastností.Provides static helper methods that obtain values and accessor method information from an attachable property and that work with an attached property store.

NamespaceDeclaration

Deklaruje identifikátor a předponu oboru názvů XAML uložením těchto řetězcových hodnot jako samostatných vlastností.Declares the identifier and the prefix of a XAML namespace by storing these string values as separate properties.

XamlBackgroundReader

Implementuje dvojitou vyrovnávací paměť XamlReader , která může rozdělit čtení a zápis do různých vláken.Implements a double-buffered XamlReader that can split reading and writing to different threads.

XamlDeferringLoader

Představuje chování čtečky XAML, které načítá a vrací odložený obsah.Represents a XAML reader behavior that loads and returns deferred content.

XamlDirective

Obsahuje identifikátor systému typu XAML pro člena, je-li členem také direktivou jazyka XAML.Provides the XAML type system identifier for a member if the member is also a XAML directive. Čtečky XAML a zapisovače XAML XamlDirective používají během zpracování členských uzlů identifikátor.XAML readers and XAML writers use the XamlDirective identifier during processing of member nodes. Identifikátor se používá v případě, že je čtečka XAML umístěna StartMember na IsDirective a trueje.The identifier is used when the XAML reader is positioned on a StartMember and IsDirective is true.

XamlDuplicateMemberException

Výjimka, která je vyvolána, když se zapisovač XAML pokusí zapsat hodnotu pro duplicitního člena do stejného uzlu objektu.The exception that is thrown when a XAML writer attempts to write a value for a duplicate member into the same object node.

XamlException

Výjimka, která je vyvolána pro obecnou výjimku čtečky XAML nebo zapisovače XAML.The exception that is thrown for a general XAML reader or XAML writer exception.

XamlInternalException

Výjimka, která je vyvolána pro vnitřní nekonzistence, ke kterým dochází během čtení XAML a psaní XAML.The exception that is thrown for internal inconsistencies that occur during XAML reading and XAML writing.

XamlLanguage

Definuje konstanty, které poskytují řetězce nebo objekty, které jsou užitečné pro kód jazyka XAML nebo pro programování s typy XAML.Defines constants that provide strings or objects that are useful for XAML markup or for programming with XAML types. Tyto řetězce nebo objekty jsou relevantní pro koncepty jazyka XAML, implementaci konceptů jazyka XAML v .NET Framework služby XAML nebo do obou.These strings or objects are relevant to XAML language concepts, to the implementation of XAML language concepts in .NET Framework XAML Services, or to both.

XamlMember

Poskytuje identifikátor systému typu XAML pro členy typů XAML.Provides the XAML type system identifier for members of XAML types. Identifikátor používá čtečky XAML a zapisovače XAML během zpracovávání členských uzlů (když je čtečka XAML umístěná na a StartMember) a také pro obecnou systémovou logiku typu XAML.The identifier is used by XAML readers and XAML writers during processing of member nodes (when the XAML reader is positioned on a StartMember) and also for general XAML type system logic.

XamlNodeList

Obsahuje seznam uzlů jazyka XAML, které lze použít pro scénáře, jako je například psaní uzlů XAML v odvoditelné formě.Provides a list of XAML nodes, which can be used for scenarios such as writing XAML nodes in a deferred manner.

XamlNodeQueue

Poskytuje vyrovnávací paměť pro psaní uzlů a jejich opětovné čtení.Provides a buffer for writing nodes and reading them again.

XamlObjectEventArgs

Poskytuje data pro zpětná volání, která lze vložit do sekvence pro inicializaci objektů a nastavení vlastností.Provides data for callbacks that can be inserted in the sequence for object initialization and property setting. To má vliv na graf objektu, který je XamlObjectWritervytvořen pomocí.This influences the object graph that is produced by XamlObjectWriter.

XamlObjectReader

XamlReader Poskytuje implementaci, která čte grafy objektů a generuje datový proud uzlu XAML.Provides a XamlReader implementation that reads object graphs and generates a XAML node stream.

XamlObjectReaderException

Výjimka, která je vyvolána několika XamlObjectReader interními rozhraními API pro pomoc.The exception that is thrown by several XamlObjectReader internal helper APIs.

XamlObjectReaderSettings

Určuje pravidla zpracování nebo nastavení možností pro XamlObjectReader.Specifies processing rules or option settings for a XamlObjectReader.

XamlObjectWriter

Vytvoří graf objektu ze zdrojového datového proudu uzlu XAML.Creates an object graph from a source XAML node stream.

XamlObjectWriterException

Výjimka, která je vyvolána, když zapisovač XAML (například XamlObjectWriter třída) dojde k chybě při pokusu o vytvoření grafu objektů z datového proudu uzlu XAML.The exception that is thrown when a XAML writer (such as the XamlObjectWriter class) encounters an error while attempting to produce object graphs from a XAML node stream.

XamlObjectWriterSettings

Poskytuje specifické nastavení zapisovače XAML XamlObjectWriterpro.Provides specific XAML writer settings for XamlObjectWriter.

XamlParseException

Výjimka, která je vyvolána, když čtečka XAML nemůže zpracovat prvky zdroje čtečky XAML do datového proudu uzlu XAML.The exception that is thrown when a XAML reader cannot process elements of the XAML reader source into a XAML node stream.

XamlReader

Poskytuje základní definice pro třídy, které využívají vstup XAML a vytváří datové proudy uzlu XAML.Provides base definitions for classes that consume XAML input and produce XAML node streams.

XamlReaderSettings

Určuje pravidla zpracování nebo nastavení možností pro XamlReader implementaci.Specifies processing rules or option settings for a XamlReader implementation.

XamlSchemaContext

Definuje opakovaně použitelný kontext pro interpretaci nebo mapování typů XAML a typy v sestaveních, která je základem.Defines a reusable context for interpreting or mapping XAML types, and the types in the assemblies that underlie them.

XamlSchemaContextSettings

Poskytuje volitelná nastavení pro XamlSchemaContext.Provides optional settings for a XamlSchemaContext.

XamlSchemaException

Výjimka, která je vyvolána, pokud systém vazby nebo jiný systém reprezentace schématu pro jazyk XAML hlásí výjimku do kontextu schématu.The exception that is thrown when a binding system or another schema representation system for XAML reports an exception to the schema context.

XamlServices

Poskytuje služby vyšší úrovně (statické metody) pro běžné úlohy XAML při čtení XAML a psaní grafu objektů. nebo si přečtěte graf objektů a zapisuje výstup souboru XAML pro účely serializace.Provides higher-level services (static methods) for the common XAML tasks of reading XAML and writing an object graph; or reading an object graph and writing XAML file output for serialization purposes.

XamlType

Oznamuje informace o typech XAML jako součást celkového systému XAML, který je implementován v .NET Framework služby XAML.Reports information about XAML types as part of the overall XAML system that is implemented in .NET Framework XAML Services.

XamlWriter

Poskytuje výchozí implementaci a definice základní třídy pro zapisovač XAML.Provides default implementation and base class definitions for a XAML writer. Toto není funkční výchozí zapisovač XAML; je nutné buď odvozovat XamlWriter a implementovat své abstraktní členy, nebo použít existující XamlWriter odvozenou třídu.This is not a working default XAML writer; you must either derive from XamlWriter and implement its abstract members, or use an existing XamlWriter derived class.

XamlWriterSettings

Poskytuje inicializační nastavení pro XamlWriter implementaci.Provides initialization settings for a XamlWriter implementation.

XamlXmlReader

Zpracovává značky XAML ze souborů XML pomocí XmlReader zprostředkovatele a vytvoří datový proud uzlu XAML.Processes XAML markup from XML files by using an XmlReader intermediary, and produces a XAML node stream.

XamlXmlReaderSettings

Určuje pravidla zpracování nebo nastavení možností pro XamlXmlReader implementaci čtečky XAML.Specifies processing rules or option settings for the XamlXmlReader XAML reader implementation.

XamlXmlWriter

Používá třídu XmlWriter nebo Support k zápisu datového proudu uzlu XAML do serializovaného formuláře nebo kódu. TextWriterUses a TextWriter or XmlWriter support class to write a XAML node stream to a text or markup serialized form.

XamlXmlWriterException

Výjimka, která je vyvolána některými XamlXmlWriter rozhraními API.The exception that is thrown by certain XamlXmlWriter APIs.

XamlXmlWriterSettings

Poskytuje inicializační nastavení pro XamlXmlWriter implementaci zapisovače XAML.Provides initialization settings for the XamlXmlWriter XAML writer implementation.

Rozhraní

IAmbientProvider

Představuje službu, která může vracet položky informací o vlastnostech okolí nebo okolních typech na převaděče typů a rozšíření značek.Represents a service that can return information items about ambient properties or ambient types to type converters and markup extensions.

IAttachedPropertyStore

Představuje připojitelné úložiště členů pro objekt, kde jsou nastaveni připojitelné členy.Represents an attachable member store for an object where attachable members are set. Na toto připojené úložiště členů se pak dá odkazovat pomocí AttachablePropertyServices.This attachable member store can then be referenced with AttachablePropertyServices.

IDestinationTypeProvider

Představuje službu, která může vracet identifikátor systému typu CLR pro cílový typ.Represents a service that can return a CLR type system identifier for the destination type. Cílový typ je vhodný v případě, že cílový typ pro operaci nastavení vlastností je nepřímo nahlášen odrazem nebo jinými mechanismy.The destination type is relevant when the destination type for a property-setting operation is indirectly reported by reflection or other mechanisms.

INamespacePrefixLookup

Představuje službu, která může vrátit doporučenou předponu pro mapování oboru názvů XAML na příjemce.Represents a service that can return the recommended prefix for a XAML namespace mapping to consumers. Příjemci můžou zahrnovat návrhová prostředí nebo serializátory.Consumers might include design environments or serializers.

IRootObjectProvider

Popisuje službu, která může vracet kořenový objekt analyzovaných značek.Describes a service that can return the root object of markup being parsed.

IXamlIndexingReader

Poskytuje službu, která představuje ovládací prvek indexovaný uzel pro jednoduchou implementaci čtecího modulu XAML založeného na uzlu.Provides a service that represents indexed node control for a simple implementation of a node-based XAML reader.

IXamlLineInfo

Popisuje službu pro vytváření sestav informací o textovém řádku v implementacích čtečky XAML.Describes a service for reporting text line information in XAML reader implementations.

IXamlLineInfoConsumer

Popisuje službu, ve které může zapisovač XAML použít hlášené informace o řádcích a pak zahrnout informace ve výstupu.Describes a service where a XAML writer can use reported line information and then include the information in the output.

IXamlNameProvider

Poskytuje službu, která se používá během operací uložení a zápisu k zadání objektu a vrácení názvu XAML.Provides a service that is used during save and write operations to input an object and return a XAML name.

IXamlNameResolver

Popisuje službu, která může vracet objekty, které jsou určeny pomocí názvu XAML, nebo také vrátí token, který odloží překlad názvů.Describes a service that can return objects that are specified by XAML name, or alternatively, returns a token that defers name resolution. Služba může také vracet vyčíslitelné sady všech pojmenovaných objektů, které jsou v namescope XAML.The service can also return an enumerable set of all named objects that are in the XAML namescope.

IXamlNamespaceResolver

Popisuje službu, která může vracet obor názvů jazyka XAML, který je založen na jeho předponě, protože je mapována v kódu XAML.Describes a service that can return a XAML namespace that is based on its prefix as it is mapped in XAML markup.

IXamlObjectWriterFactory

Představuje službu, která generuje objekt XamlObjectWriter , který je založen na aktuálním vnitřním kontextu analyzátoru.Represents a service that generates a XamlObjectWriter that is based on the current internal parser context.

IXamlSchemaContextProvider

Představuje službu, která poskytuje kontextové informace schématu XAML pro konvertory typů a rozšíření značek.Represents a service that provides XAML schema context information to type converters and markup extensions.

Výčty

XamlNodeType

Popisuje typ uzlu, který je aktuálně zpracováván čtečkou XAML.Describes the type of the node that is currently being processed by a XAML reader.