Extensions.InDocumentOrder<T>(IEnumerable<T>) Metoda

Definice

Vrátí kolekci uzlů, které obsahují všechny uzly ve zdrojové kolekci seřazené v pořadí dokumentů.Returns a collection of nodes that contains all nodes in the source collection, sorted in document order.

public:
generic <typename T>
 where T : System::Xml::Linq::XNode[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ InDocumentOrder(System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ source);
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<T> InDocumentOrder<T> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<T> source) where T : System.Xml.Linq.XNode;
static member InDocumentOrder : seq<'T (requires 'T :> System.Xml.Linq.XNode)> -> seq<'T (requires 'T :> System.Xml.Linq.XNode)> (requires 'T :> System.Xml.Linq.XNode)
<Extension()>
Public Function InDocumentOrder(Of T As XNode) (source As IEnumerable(Of T)) As IEnumerable(Of T)

Parametry typu

T

Typ objektů v source , omezený na XNode .The type of the objects in source, constrained to XNode.

Parametry

source
IEnumerable<T>

Obsahující IEnumerable<T> XNode zdrojovou kolekci.An IEnumerable<T> of XNode that contains the source collection.

Návraty

IEnumerable<T>

Obsahující IEnumerable<T> XNode všechny uzly ve zdrojové kolekci seřazené v pořadí dokumentů.An IEnumerable<T> of XNode that contains all nodes in the source collection, sorted in document order.

Příklady

Následující příklad vytvoří kolekci uzlů, které nejsou v pořadí dokumentů, a poté použije tuto osu k vytvoření nové kolekce, kde jsou uzly v pořadí dokumentů.The following example creates a collection of nodes that are not in document order, and then uses this axis to create a new collection where the nodes are in document order.

XElement xmlTree = new XElement("Root", 
  new XElement("Item", 
    new XElement("aaa", 1), 
    new XElement("bbb", 2) 
  ), 
  new XElement("Item", 
    new XElement("ccc", 3), 
    new XElement("aaa", 4) 
  ), 
  new XElement("Item", 
    new XElement("ddd", 5), 
    new XElement("eee", 6) 
  ) 
); 

XElement[] elementList = { 
  xmlTree.Descendants("ddd").First(), 
  xmlTree.Descendants("ccc").First(), 
  xmlTree.Descendants("aaa").First() 
}; 

IEnumerable<XElement> inDocOrder = elementList.InDocumentOrder(); 

foreach (XElement el in inDocOrder) 
  Console.WriteLine(el); 
Dim xmlTree As XElement = _ 
  <Root> 
    <Item> 
      <aaa>1</aaa> 
      <bbb>2</bbb> 
    </Item> 

    <Item> 
      <ccc>3</ccc> 
      <aaa>4</aaa> 
    </Item> 

    <Item> 
      <ddd>5</ddd> 
      <eee>6</eee> 
    </Item> 
  </Root> 

Dim elementList() As XElement = _ 
  { _ 
    xmlTree...<ddd>(0), _ 
    xmlTree...<ccc>(0), _ 
    xmlTree...<aaa>(0) _ 
  } 

Dim inDocOrder = elementList.InDocumentOrder 

For Each el As XElement In inDocOrder 
  Console.WriteLine(el) 
Next 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<aaa>1</aaa> 
<ccc>3</ccc> 
<ddd>5</ddd> 

Poznámky

Tato metoda osy používá odložené spuštění.This axis method uses deferred execution. Nejprve však vytvoří výčet své zdrojové kolekce, seřadí uzly v pořadí dokumentů a pak výsledky vrátí.However, it first enumerates its source collection, the sorts the nodes in document order, and then yields the results.

Platí pro

Viz také