XContainer.CreateWriter Metoda

Definice

Vytvoří objekt XmlWriter , který lze použít k přidání uzlů do XContainer .Creates an XmlWriter that can be used to add nodes to the XContainer.

public:
 System::Xml::XmlWriter ^ CreateWriter();
public System.Xml.XmlWriter CreateWriter ();
member this.CreateWriter : unit -> System.Xml.XmlWriter
Public Function CreateWriter () As XmlWriter

Návraty

XmlWriter

XmlWriter, Který je připraven k zapsání obsahu.An XmlWriter that is ready to have content written to it.

Příklady

Tuto metodu lze použít k provedení transformace XSLT.You can use this method to perform an XSLT transformation. Můžete vytvořit strom XML, vytvořit XmlReader z stromu XML, vytvořit nový dokument a vytvořit XmlWriter , který bude zapisovat do nového dokumentu.You can create an XML tree, create an XmlReader from the XML tree, create a new document, and create a XmlWriter that will write into the new document. Pak můžete vyvolat transformaci XSLT XmlReader a předat a XmlWriter k transformaci.Then, you can invoke the XSLT transformation, passing the XmlReader and XmlWriter to the transform. Po úspěšném dokončení transformace se nový strom XML naplní výsledky transformace.After the transformation successfully completes, the new XML tree is populated with the results of the transformation.

string xslMarkup = @"<?xml version='1.0'?> 
<xsl:stylesheet xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform' version='1.0'> 
  <xsl:template match='/Parent'> 
    <Root> 
      <C1><xsl:value-of select='Child1'/></C1> 
      <C2><xsl:value-of select='Child2'/></C2> 
    </Root> 
  </xsl:template> 
</xsl:stylesheet>"; 

XDocument xmlTree = new XDocument( 
  new XElement("Parent", 
    new XElement("Child1", "Child1 data"), 
    new XElement("Child2", "Child2 data") 
  ) 
); 

XDocument newTree = new XDocument(); 
using (XmlWriter writer = newTree.CreateWriter()) { 
  // Load the style sheet. 
  XslCompiledTransform xslt = new XslCompiledTransform(); 
  xslt.Load(XmlReader.Create(new StringReader(xslMarkup))); 

  // Execute the transform and output the results to a writer. 
  xslt.Transform(xmlTree.CreateReader(), writer); 
} 

Console.WriteLine(newTree); 
Dim xslMarkup As XDocument = _  
  <?xml version='1.0'?> 
  <xsl:stylesheet xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform' version='1.0'> 
    <xsl:template match='/Parent'> 
      <Root> 
        <C1><xsl:value-of select='Child1'/></C1> 
        <C2><xsl:value-of select='Child2'/></C2> 
      </Root> 
    </xsl:template> 
  </xsl:stylesheet> 

Dim xmlTree As XElement = _  
  <Parent> 
    <Child1>Child1 data</Child1> 
    <Child2>Child2 data</Child2> 
  </Parent> 

Dim newTree As XDocument = New XDocument() 

Using writer As XmlWriter = newTree.CreateWriter() 
  ' Load the style sheet. 
  Dim xslt As XslCompiledTransform = _ 
    New XslCompiledTransform() 
  xslt.Load(xslMarkup.CreateReader()) 

  ' Execute the transform and output the results to a writer. 
  xslt.Transform(xmlTree.CreateReader(), writer) 
End Using 

Console.WriteLine(newTree) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root> 
 <C1>Child1 data</C1> 
 <C2>Child2 data</C2> 
</Root> 

Poznámky

Při serializaci jsou předpony oboru názvů odvozeny z atributů oboru názvů ve stromu XML.While serializing, namespace prefixes are inferred from the namespace attributes in the XML tree.

Další informace najdete v tématu práce s obory názvů XML.For more information, see Work with XML Namespaces.

Platí pro