XElement.EmptySequence Vlastnost

Definice

Získá prázdnou kolekci prvků.Gets an empty collection of elements.

public:
 static property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Xml::Linq::XElement ^> ^ EmptySequence { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Xml::Linq::XElement ^> ^ get(); };
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Xml.Linq.XElement> EmptySequence { get; }
member this.EmptySequence : seq<System.Xml.Linq.XElement>
Public Shared ReadOnly Property EmptySequence As IEnumerable(Of XElement)

Hodnota vlastnosti

IEnumerable<XElement>

Obsahující IEnumerable<T> XElement prázdnou kolekci.An IEnumerable<T> of XElement that contains an empty collection.

Poznámky

Tato vlastnost je obvykle používána implementací třídy při zápisu metody, která vrací kolekci prvků.This property is typically used by class implementers when writing a method that returns a collection of elements. Pokud metoda nesmí vracet žádné prvky, může tuto vlastnost použít k získání prázdné kolekce XElement objektů.If the method must return no elements, it can use this property to get an empty collection of XElement objects.

Platí pro