XElement.NodeType Vlastnost

Definice

Získá typ uzlu pro tento uzel.Gets the node type for this node.

public:
 virtual property System::Xml::XmlNodeType NodeType { System::Xml::XmlNodeType get(); };
public override System.Xml.XmlNodeType NodeType { get; }
member this.NodeType : System.Xml.XmlNodeType
Public Overrides ReadOnly Property NodeType As XmlNodeType

Hodnota vlastnosti

XmlNodeType

Typ uzlu.The node type. Pro XElement objekty je tato hodnota Element .For XElement objects, this value is Element.

Příklady

Následující příklad používá tuto vlastnost k vytištění typu uzlu elementu.The following example uses this property to print the node type of an element.

XElement el1 = new XElement("Root", "content");  
Console.WriteLine(el1.NodeType);  
Console.WriteLine();  
Dim el1 As XElement = <Root>content</Root>  
Console.WriteLine(el1.NodeType.ToString())  
Console.WriteLine()  

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Element  

Poznámky

Vzhledem k tomu, že všechny třídy, které jsou odvozeny z XObject obsahují NodeType vlastnost, lze napsat kód, který pracuje na kolekcích konkrétní podtřídy XObject .Because all classes that derive from XObject contain a NodeType property, you can write code that operates on collections of concrete subclass of XObject. Váš kód pak může testovat typ uzlu každého uzlu v kolekci.Your code can then test for the node type of each node in the collection.

Platí pro