XElement.RemoveAttributes Metoda

Definice

Odebere atributy tohoto typu XElement .Removes the attributes of this XElement.

public:
 void RemoveAttributes();
public void RemoveAttributes ();
member this.RemoveAttributes : unit -> unit
Public Sub RemoveAttributes ()

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek s atributy a podřízenými prvky.The following example creates an element with attributes and child elements. Poté volá tuto metodu pro odebrání atributů.It then calls this method to remove the attributes. Podřízené prvky zůstanou.The child elements remain.

XElement root = new XElement("Root", 
  new XAttribute("Att1", 1), 
  new XAttribute("Att2", 2), 
  new XAttribute("Att3", 3), 
  new XElement("Child1", 1), 
  new XElement("Child2", 2), 
  new XElement("Child3", 3) 
); 
root.RemoveAttributes(); 
Console.WriteLine(root); 
Dim root As XElement = _  
  <Root Attr1="1" Attr2="2" Attr3="3"> 
    <Child1>1</Child1> 
    <Child2>2</Child2> 
    <Child3>3</Child3> 
   </Root> 

root.RemoveAttributes() 
Console.WriteLine(root) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root> 
 <Child1>1</Child1> 
 <Child2>2</Child2> 
 <Child3>3</Child3> 
</Root>  

Poznámky

Tato metoda vyvolá Changed Changing události a.This method will raise the Changed and the Changing events.

Platí pro

Viz také