XElement.IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter) Metoda

Definice

Převede objekt na jeho reprezentaci XML.Converts an object into its XML representation.

 virtual void System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.WriteXml(System::Xml::XmlWriter ^ writer) = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::WriteXml;
void IXmlSerializable.WriteXml (System.Xml.XmlWriter writer);
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.WriteXml : System.Xml.XmlWriter -> unit
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.WriteXml : System.Xml.XmlWriter -> unit
Sub WriteXml (writer As XmlWriter) Implements IXmlSerializable.WriteXml

Parametry

writer
XmlWriter

, XmlWriter Do kterého je tento objekt serializován.The XmlWriter to which this object is serialized.

Implementuje

Poznámky

Tato metoda se používá interně pro zařazování grafů objektů, které obsahují objekty LINQ to XML.This method is used internally for marshaling object graphs that contain LINQ to XML objects. Příklad serializace grafu objektů obsahujícího LINQ to XML objektů naleznete v tématu serializace ObjectGraphs obsahující objekty XElement.For an example of serializing an object graph that contains LINQ to XML objects, see Serialize object graphs that contain XElement objects.

Platí pro