XElement Class

Definition

Představuje XML element.Represents an XML element. Informace o použití a příklady najdete v tématu Přehled třídy XElement a část poznámky na této stránce.See XElement Class Overview and the Remarks section on this page for usage information and examples.

public ref class XElement : System::Xml::Linq::XContainer, System::Xml::Serialization::IXmlSerializable
public ref class XElement : System::Xml::Linq::XContainer
public class XElement : System.Xml.Linq.XContainer, System.Xml.Serialization.IXmlSerializable
public class XElement : System.Xml.Linq.XContainer
type XElement = class
  inherit XContainer
  interface IXmlSerializable
type XElement = class
  inherit XContainer
Public Class XElement
Inherits XContainer
Implements IXmlSerializable
Public Class XElement
Inherits XContainer
Inheritance
Implements

Examples

Následující příklad vytvoří strom XML.The following example creates an XML tree. Obsah nového elementu pochází z dotazu LINQ.The content of the new element comes from a LINQ query.

XElement xmlTree1 = new XElement("Root", 
  new XElement("Child1", 1), 
  new XElement("Child2", 2), 
  new XElement("Child3", 3), 
  new XElement("Child4", 4), 
  new XElement("Child5", 5), 
  new XElement("Child6", 6) 
); 
 
XElement xmlTree2 = new XElement("Root", 
  from el in xmlTree1.Elements() 
  where((int)el >= 3 && (int)el <= 5) 
  select el 
); 
Console.WriteLine(xmlTree2); 
Dim xmlTree1 As XElement = _ 
    <Root> 
      <Child1>1</Child1> 
      <Child2>2</Child2> 
      <Child3>3</Child3> 
      <Child4>4</Child4> 
      <Child5>5</Child5> 
      <Child6>6</Child6> 
    </Root> 
 
Dim xmlTree2 As XElement = _  
  <Root> 
    <%= From el In xmlTree1.Elements() _ 
      Where el.Value >= 3 And el.Value <= 5 _ 
      Select el %> 
  </Root> 
 
Console.WriteLine(xmlTree2) 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root> 
 <Child3>3</Child3> 
 <Child4>4</Child4> 
 <Child5>5</Child5> 
</Root> 

Následuje stejný příklad, ale v tomto případě je XML v oboru názvů.The following is the same example, but in this case the XML is in a namespace. Další informace naleznete v tématu práce s obory názvů XML.For more information, see Working with XML Namespaces.

XNamespace aw = "http://www.adventure-works.com"; 
XElement xmlTree1 = new XElement(aw + "Root", 
  new XElement(aw + "Child1", 1), 
  new XElement(aw + "Child2", 2), 
  new XElement(aw + "Child3", 3), 
  new XElement(aw + "Child4", 4), 
  new XElement(aw + "Child5", 5), 
  new XElement(aw + "Child6", 6) 
); 
 
XElement xmlTree2 = new XElement(aw + "Root", 
  from el in xmlTree1.Elements() 
  where((int)el >= 3 && (int)el <= 5) 
  select el 
); 
Console.WriteLine(xmlTree2); 
Imports <xmlns="http://www.adventure-works.com"> 
 
Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim xmlTree1 As XElement = _ 
      <Root> 
        <Child1>1</Child1> 
        <Child2>2</Child2> 
        <Child3>3</Child3> 
        <Child4>4</Child4> 
        <Child5>5</Child5> 
        <Child6>6</Child6> 
      </Root> 
 
    Dim xmlTree2 As XElement = _  
      <Root> 
        <%= From el In xmlTree1.Elements() _ 
          Where el.Value >= 3 And el.Value <= 5 _ 
          Select el %> 
      </Root> 
 
    Console.WriteLine(xmlTree2) 
  End SUb 
End Module 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

<Root xmlns="http://www.adventure-works.com"> 
 <Child3>3</Child3> 
 <Child4>4</Child4> 
 <Child5>5</Child5> 
</Root> 

Remarks

Tato třída reprezentuje XML element, základní konstrukce XML.This class represents an XML element, the fundamental XML construct. Další informace o použití naleznete v tématu Přehled třídy XElement .See XElement Class Overview for other usage information.

Element má XName, volitelně jeden nebo více atributů a může volitelně obsahovat obsah (Další informace najdete v tématu Nodes).An element has an XName, optionally one or more attributes, and can optionally contain content (for more information, see Nodes).

XElement může obsahovat následující typy obsahu:An XElement can contain the following types of content:

Podrobnosti o platném obsahu XElementnaleznete v tématu platný obsah objektů XElement a XDocument.For details about the valid content of an XElement, see Valid Content of XElement and XDocument Objects.

XElement je odvozena z XContainer, která je odvozena z XNode.XElement derives from XContainer, which derives from XNode.

Z XAML lze použít některé metody XElement.Some XElement methods can be used from XAML. Další informace najdete v tématu LINQ to XML dynamické vlastnosti.For more information, see LINQ to XML Dynamic Properties.

Constructors

XElement(XElement)

Inicializuje novou instanci třídy XElement z jiného objektu XElement.Initializes a new instance of the XElement class from another XElement object.

XElement(XName)

Inicializuje novou instanci třídy XElement se zadaným názvem.Initializes a new instance of the XElement class with the specified name.

XElement(XName, Object)

Inicializuje novou instanci třídy XElement se zadaným názvem a obsahem.Initializes a new instance of the XElement class with the specified name and content.

XElement(XName, Object[])

Inicializuje novou instanci třídy XElement se zadaným názvem a obsahem.Initializes a new instance of the XElement class with the specified name and content.

XElement(XStreamingElement)

Inicializuje novou instanci třídy XElement z objektu XStreamingElement.Initializes a new instance of the XElement class from an XStreamingElement object.

Properties

BaseUri

Získá základní identifikátor URI pro tento XObject.Gets the base URI for this XObject.

(Inherited from XObject)
Document

Získá XDocument pro tento XObject.Gets the XDocument for this XObject.

(Inherited from XObject)
EmptySequence

Získá prázdnou kolekci prvků.Gets an empty collection of elements.

FirstAttribute

Získá první atribut tohoto prvku.Gets the first attribute of this element.

FirstNode

Získá první podřízený uzel tohoto uzlu.Gets the first child node of this node.

(Inherited from XContainer)
HasAttributes

Získá hodnotu, která označuje, zda má tento prvek alespoň jeden atribut.Gets a value indicating whether this element has at least one attribute.

HasElements

Získá hodnotu, která označuje, zda má tento prvek alespoň jeden podřízený element.Gets a value indicating whether this element has at least one child element.

IsEmpty

Získá hodnotu, která označuje, zda tento prvek neobsahuje žádný obsah.Gets a value indicating whether this element contains no content.

LastAttribute

Načte poslední atribut tohoto prvku.Gets the last attribute of this element.

LastNode

Načte poslední podřízený uzel tohoto uzlu.Gets the last child node of this node.

(Inherited from XContainer)
Name

Získá nebo nastaví název tohoto elementu.Gets or sets the name of this element.

NextNode

Získá další uzel na stejné úrovni tohoto uzlu.Gets the next sibling node of this node.

(Inherited from XNode)
NodeType

Získá typ uzlu pro tento uzel.Gets the node type for this node.

Parent

Získá nadřazený XElement tohoto XObject.Gets the parent XElement of this XObject.

(Inherited from XObject)
PreviousNode

Získá předchozí uzel na stejné úrovni tohoto uzlu.Gets the previous sibling node of this node.

(Inherited from XNode)
Value

Získá nebo nastaví obsah zřetězeného textu tohoto prvku.Gets or sets the concatenated text contents of this element.

Methods

Add(Object)

Přidá zadaný obsah jako podřízené objekty tohoto XContainer.Adds the specified content as children of this XContainer.

(Inherited from XContainer)
Add(Object[])

Přidá zadaný obsah jako podřízené objekty tohoto XContainer.Adds the specified content as children of this XContainer.

(Inherited from XContainer)
AddAfterSelf(Object)

Přidá zadaný obsah hned za tento uzel.Adds the specified content immediately after this node.

(Inherited from XNode)
AddAfterSelf(Object[])

Přidá zadaný obsah hned za tento uzel.Adds the specified content immediately after this node.

(Inherited from XNode)
AddAnnotation(Object)

Přidá objekt do seznamu poznámek tohoto XObject.Adds an object to the annotation list of this XObject.

(Inherited from XObject)
AddBeforeSelf(Object)

Přidá zadaný obsah těsně před tento uzel.Adds the specified content immediately before this node.

(Inherited from XNode)
AddBeforeSelf(Object[])

Přidá zadaný obsah těsně před tento uzel.Adds the specified content immediately before this node.

(Inherited from XNode)
AddFirst(Object)

Přidá zadaný obsah jako první podřízenou položku tohoto dokumentu nebo elementu.Adds the specified content as the first children of this document or element.

(Inherited from XContainer)
AddFirst(Object[])

Přidá zadaný obsah jako první podřízenou položku tohoto dokumentu nebo elementu.Adds the specified content as the first children of this document or element.

(Inherited from XContainer)
Ancestors()

Vrátí kolekci nadřazených elementů tohoto uzlu.Returns a collection of the ancestor elements of this node.

(Inherited from XNode)
Ancestors(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci nadřazených prvků tohoto uzlu.Returns a filtered collection of the ancestor elements of this node. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Inherited from XNode)
AncestorsAndSelf()

Vrátí kolekci prvků, které obsahují tento prvek, a předchůdce tohoto prvku.Returns a collection of elements that contain this element, and the ancestors of this element.

AncestorsAndSelf(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků, které obsahují tento prvek, a předchůdce tohoto prvku.Returns a filtered collection of elements that contain this element, and the ancestors of this element. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

Annotation(Type)

Získá první objekt poznámky zadaného typu z tohoto XObject.Gets the first annotation object of the specified type from this XObject.

(Inherited from XObject)
Annotation<T>()

Získá první objekt poznámky zadaného typu z tohoto XObject.Gets the first annotation object of the specified type from this XObject.

(Inherited from XObject)
Annotations(Type)

Získá kolekci poznámek zadaného typu pro tento XObject.Gets a collection of annotations of the specified type for this XObject.

(Inherited from XObject)
Annotations<T>()

Získá kolekci poznámek zadaného typu pro tento XObject.Gets a collection of annotations of the specified type for this XObject.

(Inherited from XObject)
Attribute(XName)

Vrátí XAttribute tohoto XElement, která má zadaný XName.Returns the XAttribute of this XElement that has the specified XName.

Attributes()

Vrátí kolekci atributů tohoto elementu.Returns a collection of attributes of this element.

Attributes(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci atributů tohoto elementu.Returns a filtered collection of attributes of this element. Do kolekce jsou zahrnuty pouze atributy, které mají odpovídající XName.Only attributes that have a matching XName are included in the collection.

CreateReader()

Vytvoří XmlReader pro tento uzel.Creates an XmlReader for this node.

(Inherited from XNode)
CreateReader(ReaderOptions)

Vytvoří XmlReader s možnostmi určenými parametrem readerOptions.Creates an XmlReader with the options specified by the readerOptions parameter.

(Inherited from XNode)
CreateWriter()

Vytvoří XmlWriter, který lze použít k přidání uzlů do XContainer.Creates an XmlWriter that can be used to add nodes to the XContainer.

(Inherited from XContainer)
DescendantNodes()

Vrátí kolekci podřízených uzlů pro tento dokument nebo element v pořadí dokumentů.Returns a collection of the descendant nodes for this document or element, in document order.

(Inherited from XContainer)
DescendantNodesAndSelf()

Vrátí kolekci uzlů, které obsahují tento prvek, a všechny podřízené uzly tohoto prvku v pořadí dokumentů.Returns a collection of nodes that contain this element, and all descendant nodes of this element, in document order.

Descendants()

Vrátí kolekci potomkových prvků pro tento dokument nebo element v pořadí dokumentů.Returns a collection of the descendant elements for this document or element, in document order.

(Inherited from XContainer)
Descendants(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků následníka pro tento dokument nebo element v pořadí dokumentů.Returns a filtered collection of the descendant elements for this document or element, in document order. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Inherited from XContainer)
DescendantsAndSelf()

Vrátí kolekci prvků, které obsahují tento prvek, a všechny následníky tohoto elementu v pořadí dokumentů.Returns a collection of elements that contain this element, and all descendant elements of this element, in document order.

DescendantsAndSelf(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků, které obsahují tento prvek, a všechny následníky tohoto elementu v pořadí dokumentů.Returns a filtered collection of elements that contain this element, and all descendant elements of this element, in document order. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

Element(XName)

Získá první (v pořadí dokumentů) podřízený prvek se zadaným XName.Gets the first (in document order) child element with the specified XName.

(Inherited from XContainer)
Elements()

Vrátí kolekci podřízených prvků tohoto prvku nebo dokumentu v pořadí dokumentů.Returns a collection of the child elements of this element or document, in document order.

(Inherited from XContainer)
Elements(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci podřízených prvků tohoto prvku nebo dokumentu v pořadí dokumentů.Returns a filtered collection of the child elements of this element or document, in document order. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Inherited from XContainer)
ElementsAfterSelf()

Vrátí kolekci prvků na stejné úrovni za tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling elements after this node, in document order.

(Inherited from XNode)
ElementsAfterSelf(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků na stejné úrovni za tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a filtered collection of the sibling elements after this node, in document order. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Inherited from XNode)
ElementsBeforeSelf()

Vrátí kolekci prvků na stejné úrovni před tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling elements before this node, in document order.

(Inherited from XNode)
ElementsBeforeSelf(XName)

Vrátí filtrovanou kolekci prvků na stejné úrovni před tento uzel v pořadí dokumentů.Returns a filtered collection of the sibling elements before this node, in document order. Do kolekce jsou zahrnuty pouze prvky, které mají odpovídající XName.Only elements that have a matching XName are included in the collection.

(Inherited from XNode)
Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Inherited from Object)
GetDefaultNamespace()

Získá výchozí XNamespace tohoto XElement.Gets the default XNamespace of this XElement.

GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Inherited from Object)
GetNamespaceOfPrefix(String)

Získá obor názvů přidružený k určité předponě pro tento XElement.Gets the namespace associated with a particular prefix for this XElement.

GetPrefixOfNamespace(XNamespace)

Získá předponu přidruženou k oboru názvů pro tento XElement.Gets the prefix associated with a namespace for this XElement.

GetType()

Získá Type aktuální instance.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
IsAfter(XNode)

Určuje, zda se aktuální uzel zobrazí za zadaným uzlem z podmínek v pořadí dokumentů.Determines if the current node appears after a specified node in terms of document order.

(Inherited from XNode)
IsBefore(XNode)

Určuje, zda se aktuální uzel zobrazuje před zadaným uzlem z podmínek v pořadí dokumentů.Determines if the current node appears before a specified node in terms of document order.

(Inherited from XNode)
Load(Stream)

Vytvoří novou instanci XElement pomocí zadaného datového proudu.Creates a new XElement instance by using the specified stream.

Load(Stream, LoadOptions)

Vytvoří novou instanci XElement pomocí zadaného datového proudu, volitelně se zachováním prázdného místa, nastavením základního identifikátoru URI a uchováním informací o řádku.Creates a new XElement instance by using the specified stream, optionally preserving white space, setting the base URI, and retaining line information.

Load(String)

Načte XElement ze souboru.Loads an XElement from a file.

Load(String, LoadOptions)

Načte XElement ze souboru, volitelně zachová prázdné znaky, nastaví základní identifikátor URI a uchová informace o řádku.Loads an XElement from a file, optionally preserving white space, setting the base URI, and retaining line information.

Load(TextReader)

Načte XElement z TextReader.Loads an XElement from a TextReader.

Load(TextReader, LoadOptions)

Načítá XElement z TextReadera volitelně zachovává prázdné znaky a uchovává informace o řádcích.Loads an XElement from a TextReader, optionally preserving white space and retaining line information.

Load(XmlReader)

Načte XElement z XmlReader.Loads an XElement from an XmlReader.

Load(XmlReader, LoadOptions)

Načte XElement z XmlReadera volitelně zachová prázdné znaky, nastaví základní identifikátor URI a uchová informace o řádku.Loads an XElement from an XmlReader, optionally preserving white space, setting the base URI, and retaining line information.

LoadAsync(Stream, LoadOptions, CancellationToken)

Asynchronně vytvoří novou XElement a inicializuje svůj podkladový strom XML pomocí zadaného datového proudu, volitelně zachová prázdné znaky.Asynchronously creates a new XElement and initializes its underlying XML tree using the specified stream, optionally preserving white space.

LoadAsync(TextReader, LoadOptions, CancellationToken)

Asynchronně vytvoří nový XElement a inicializuje svůj podkladový strom XML pomocí zadaného čtecího modulu textu, volitelně bez rezervace prázdného místa.Asynchronously creates a new XElement and initializes its underlying XML tree using the specified text reader, optionally preserving white space.

LoadAsync(XmlReader, LoadOptions, CancellationToken)

Asynchronně vytvoří nový XElement a inicializuje svůj podkladový strom XML pomocí zadaného čtecího modulu XML a volitelně zachová prázdné znaky.Asynchronously creates a new XElement and initializes its underlying XML tree using the specified XML reader, optionally preserving white space.

MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního Objectbez podstruktury.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
Nodes()

Vrátí kolekci podřízených uzlů tohoto elementu nebo dokumentu v pořadí dokumentů.Returns a collection of the child nodes of this element or document, in document order.

(Inherited from XContainer)
NodesAfterSelf()

Vrátí kolekci uzlů na stejné úrovni za tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling nodes after this node, in document order.

(Inherited from XNode)
NodesBeforeSelf()

Vrátí kolekci uzlů na stejné úrovni před tímto uzlem v pořadí dokumentů.Returns a collection of the sibling nodes before this node, in document order.

(Inherited from XNode)
Parse(String)

Načtěte XElement z řetězce, který obsahuje XML.Load an XElement from a string that contains XML.

Parse(String, LoadOptions)

Načtěte XElement z řetězce, který obsahuje XML, volitelně zachování prázdného místa a uchování informací o řádku.Load an XElement from a string that contains XML, optionally preserving white space and retaining line information.

Remove()

Odebere tento uzel ze svého nadřazeného uzlu.Removes this node from its parent.

(Inherited from XNode)
RemoveAll()

Odebere z tohoto XElementuzly a atributy.Removes nodes and attributes from this XElement.

RemoveAnnotations(Type)

Odebere poznámky zadaného typu z tohoto XObject.Removes the annotations of the specified type from this XObject.

(Inherited from XObject)
RemoveAnnotations<T>()

Odebere poznámky zadaného typu z tohoto XObject.Removes the annotations of the specified type from this XObject.

(Inherited from XObject)
RemoveAttributes()

Odebere atributy tohoto XElement.Removes the attributes of this XElement.

RemoveNodes()

Odebere podřízené uzly z tohoto dokumentu nebo elementu.Removes the child nodes from this document or element.

(Inherited from XContainer)
ReplaceAll(Object)

Nahradí podřízené uzly a atributy tohoto elementu zadaným obsahem.Replaces the child nodes and the attributes of this element with the specified content.

ReplaceAll(Object[])

Nahradí podřízené uzly a atributy tohoto elementu zadaným obsahem.Replaces the child nodes and the attributes of this element with the specified content.

ReplaceAttributes(Object)

Nahradí atributy tohoto elementu zadaným obsahem.Replaces the attributes of this element with the specified content.

ReplaceAttributes(Object[])

Nahradí atributy tohoto elementu zadaným obsahem.Replaces the attributes of this element with the specified content.

ReplaceNodes(Object)

Nahradí podřízené uzly tohoto dokumentu nebo prvku zadaným obsahem.Replaces the children nodes of this document or element with the specified content.

(Inherited from XContainer)
ReplaceNodes(Object[])

Nahradí podřízené uzly tohoto dokumentu nebo prvku zadaným obsahem.Replaces the children nodes of this document or element with the specified content.

(Inherited from XContainer)
ReplaceWith(Object)

Nahradí tento uzel zadaným obsahem.Replaces this node with the specified content.

(Inherited from XNode)
ReplaceWith(Object[])

Nahradí tento uzel zadaným obsahem.Replaces this node with the specified content.

(Inherited from XNode)
Save(Stream)

Vytvoří výstup tohoto XElement zadaného Stream.Outputs this XElement to the specified Stream.

Save(Stream, SaveOptions)

Vytvoří výstup tohoto XElement zadaného Streama volitelně specifikuje chování při formátování.Outputs this XElement to the specified Stream, optionally specifying formatting behavior.

Save(String)

Serializovat tento prvek do souboru.Serialize this element to a file.

Save(String, SaveOptions)

Serializovat tento prvek do souboru, volitelně zakázat formátování.Serialize this element to a file, optionally disabling formatting.

Save(TextWriter)

Serializovat tento prvek do TextWriter.Serialize this element to a TextWriter.

Save(TextWriter, SaveOptions)

Serializovat tento prvek na TextWriter, volitelně zakázat formátování.Serialize this element to a TextWriter, optionally disabling formatting.

Save(XmlWriter)

Serializovat tento prvek do XmlWriter.Serialize this element to an XmlWriter.

SaveAsync(Stream, SaveOptions, CancellationToken)

Asynchronně vytvoří výstup tohoto XElement do Stream.Asynchronously outputs this XElement to a Stream.

SaveAsync(TextWriter, SaveOptions, CancellationToken)

Asynchronně vytvoří výstup tohoto XElement do TextWriter.Asynchronously outputs this XElement to a TextWriter.

SaveAsync(XmlWriter, CancellationToken)

Asynchronně vytvoří výstup tohoto XElement do XmlWriter.Asynchronously outputs this XElement to an XmlWriter.

SetAttributeValue(XName, Object)

Nastaví hodnotu atributu, přidá atribut nebo odebere atribut.Sets the value of an attribute, adds an attribute, or removes an attribute.

SetElementValue(XName, Object)

Nastaví hodnotu podřízeného prvku, přidá podřízený element nebo odebere podřízený element.Sets the value of a child element, adds a child element, or removes a child element.

SetValue(Object)

Nastaví hodnotu tohoto prvku.Sets the value of this element.

ToString()

Vrátí odsazený kód XML pro tento uzel.Returns the indented XML for this node.

(Inherited from XNode)
ToString(SaveOptions)

Vrátí XML pro tento uzel, volitelně zakáže formátování.Returns the XML for this node, optionally disabling formatting.

(Inherited from XNode)
WriteTo(XmlWriter)

Zapsat tento prvek do XmlWriter.Write this element to an XmlWriter.

WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken)

Asynchronně zapisuje tento XElement do zadaného zapisovače.Asynchronously writes this XElement to the specified writer.

WriteToAsync(XmlWriter, CancellationToken)

Zapíše aktuální uzel do XmlWriter.Writes the current node to an XmlWriter.

(Inherited from XNode)

Operators

Explicit(XElement to Boolean)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Boolean.Cast the value of this XElement to a Boolean.

Explicit(XElement to DateTime)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na DateTime.Cast the value of this XElement to a DateTime.

Explicit(XElement to DateTimeOffset)

Přetypujte hodnotu tohoto XAttribute na DateTimeOffset.Cast the value of this XAttribute to a DateTimeOffset.

Explicit(XElement to Decimal)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Decimal.Cast the value of this XElement to a Decimal.

Explicit(XElement to Double)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Double.Cast the value of this XElement to a Double.

Explicit(XElement to Guid)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Guid.Cast the value of this XElement to a Guid.

Explicit(XElement to Int32)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Int32.Cast the value of this XElement to an Int32.

Explicit(XElement to Int64)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Int64.Cast the value of this XElement to an Int64.

Explicit(XElement to Nullable<Boolean>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> Boolean.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Boolean.

Explicit(XElement to Nullable<DateTime>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> DateTime.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of DateTime.

Explicit(XElement to Nullable<DateTimeOffset>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> DateTimeOffset.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of DateTimeOffset.

Explicit(XElement to Nullable<Decimal>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> Decimal.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Decimal.

Explicit(XElement to Nullable<Double>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> Double.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Double.

Explicit(XElement to Nullable<Guid>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> Guid.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Guid.

Explicit(XElement to Nullable<Int32>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> Int32.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Int32.

Explicit(XElement to Nullable<Int64>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> Int64.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Int64.

Explicit(XElement to Nullable<Single>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> Single.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of Single.

Explicit(XElement to Nullable<TimeSpan>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> TimeSpan.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of TimeSpan.

Explicit(XElement to Nullable<UInt32>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> UInt32.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of UInt32.

Explicit(XElement to Nullable<UInt64>)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Nullable<T> UInt64.Cast the value of this XElement to a Nullable<T> of UInt64.

Explicit(XElement to Single)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na Single.Cast the value of this XElement to a Single.

Explicit(XElement to String)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na String.Cast the value of this XElement to a String.

Explicit(XElement to TimeSpan)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na TimeSpan.Cast the value of this XElement to a TimeSpan.

Explicit(XElement to UInt32)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na UInt32.Cast the value of this XElement to a UInt32.

Explicit(XElement to UInt64)

Přetypujte hodnotu tohoto XElement na UInt64.Cast the value of this XElement to a UInt64.

Events

Changed

Je aktivována, když dojde ke změně tohoto XObject nebo kteréhokoli z jeho potomků.Raised when this XObject or any of its descendants have changed.

(Inherited from XObject)
Changing

Je aktivována, když se chystá Změna tohoto XObject nebo kteréhokoli z jeho potomků.Raised when this XObject or any of its descendants are about to change.

(Inherited from XObject)

Explicit Interface Implementations

IXmlLineInfo.HasLineInfo()

Načte hodnotu, která označuje, jestli tato XObject obsahuje informace o řádku.Gets a value indicating whether or not this XObject has line information.

(Inherited from XObject)
IXmlLineInfo.LineNumber

Získá číslo řádku, které pro tento XObjectnahlásilo základní XmlReader.Gets the line number that the underlying XmlReader reported for this XObject.

(Inherited from XObject)
IXmlLineInfo.LinePosition

Získá umístění řádku, které pro tento XObjectnahlásilo základní XmlReader.Gets the line position that the underlying XmlReader reported for this XObject.

(Inherited from XObject)
IXmlSerializable.GetSchema()

Získá definici schématu XML, která popisuje reprezentace XML tohoto objektu.Gets an XML schema definition that describes the XML representation of this object.

IXmlSerializable.ReadXml(XmlReader)

Vygeneruje objekt ze své reprezentace XML.Generates an object from its XML representation.

IXmlSerializable.WriteXml(XmlWriter)

Převede objekt na jeho reprezentaci XML.Converts an object into its XML representation.

Extension Methods

GetSchemaInfo(XElement)

Získá informační sadu po schématu pro ověření (PSVI) ověřeného elementu.Gets the post-schema-validation infoset (PSVI) of a validated element.

Validate(XElement, XmlSchemaObject, XmlSchemaSet, ValidationEventHandler)

Tato metoda ověřuje, zda XElement podstromu odpovídá zadanému XmlSchemaObject a XmlSchemaSet.This method validates that an XElement sub-tree conforms to a specified XmlSchemaObject and an XmlSchemaSet.

Validate(XElement, XmlSchemaObject, XmlSchemaSet, ValidationEventHandler, Boolean)

Ověří, zda XElement podstromu odpovídá zadanému XmlSchemaObject a XmlSchemaSetmůže volitelně plnit strom XML pomocí informační sady po schématu PSVI (post-Schema-validace).Validates that an XElement sub-tree conforms to a specified XmlSchemaObject and an XmlSchemaSet, optionally populating the XML tree with the post-schema-validation infoset (PSVI).

CreateNavigator(XNode)

Vytvoří XPathNavigator pro XNode.Creates an XPathNavigator for an XNode.

CreateNavigator(XNode, XmlNameTable)

Vytvoří XPathNavigator pro XNode.Creates an XPathNavigator for an XNode. XmlNameTable umožňuje efektivnější zpracování výrazů XPath.The XmlNameTable enables more efficient XPath expression processing.

XPathEvaluate(XNode, String)

Vyhodnotí výraz XPath.Evaluates an XPath expression.

XPathEvaluate(XNode, String, IXmlNamespaceResolver)

Vyhodnotí výraz XPath, který překládá předpony oboru názvů pomocí zadaného IXmlNamespaceResolver.Evaluates an XPath expression, resolving namespace prefixes using the specified IXmlNamespaceResolver.

XPathSelectElement(XNode, String)

Vybírá XElement pomocí výrazu XPath.Selects an XElement using a XPath expression.

XPathSelectElement(XNode, String, IXmlNamespaceResolver)

Vybere XElement pomocí výrazu XPath, který překládá předpony oboru názvů pomocí zadaného IXmlNamespaceResolver.Selects an XElement using a XPath expression, resolving namespace prefixes using the specified IXmlNamespaceResolver.

XPathSelectElements(XNode, String)

Vybere kolekci prvků pomocí výrazu XPath.Selects a collection of elements using an XPath expression.

XPathSelectElements(XNode, String, IXmlNamespaceResolver)

Vybere kolekci prvků pomocí výrazu XPath, který překládá předpony oboru názvů pomocí zadaného IXmlNamespaceResolver.Selects a collection of elements using an XPath expression, resolving namespace prefixes using the specified IXmlNamespaceResolver.

ToXPathNavigable(XNode)

Vrátí přistupující objekt, který umožňuje procházet a upravovat zadané XNode.Returns an accessor that allows you to navigate and edit the specified XNode.

Applies to

See also