XName.LocalName Vlastnost

Definice

Načte místní (nekvalifikovaný) část názvu.Gets the local (unqualified) part of the name.

public:
 property System::String ^ LocalName { System::String ^ get(); };
public string LocalName { get; }
member this.LocalName : string
Public ReadOnly Property LocalName As String

Hodnota vlastnosti

String

String, Který obsahuje místní (nekvalifikovaný) část názvu.A String that contains the local (unqualified) part of the name.

Příklady

Následující příklad ukazuje použití této vlastnosti.The following example shows the use of this property.

XNamespace ns = "http://www.adventure-works.com"; 
XElement root = new XElement(ns + "Root", "content"); 
Console.WriteLine(root.Name); 
Console.WriteLine(root.Name.LocalName); 
Console.WriteLine(root.Name.Namespace); 
Imports <xmlns="http://www.adventure-works.com"> 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root/> 
    Console.WriteLine(root.Name) 
    Console.WriteLine(root.Name.LocalName) 
    Console.WriteLine(root.Name.Namespace) 
  End Sub 
End Module 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

{http://www.adventure-works.com}Root 
Root 
http://www.adventure-works.com 

Poznámky

Tato vlastnost zaručuje, že není null .This property is guaranteed to not be null.

Platí pro

Viz také