XName.Namespace Vlastnost

Definice

Načte část plně kvalifikovaného názvu z oboru názvů.Gets the namespace part of the fully qualified name.

public:
 property System::Xml::Linq::XNamespace ^ Namespace { System::Xml::Linq::XNamespace ^ get(); };
public System.Xml.Linq.XNamespace Namespace { get; }
member this.Namespace : System.Xml.Linq.XNamespace
Public ReadOnly Property Namespace As XNamespace

Hodnota vlastnosti

XNamespace

Objekt XNamespace , který obsahuje část názvu oboru názvů.An XNamespace that contains the namespace part of the name.

Příklady

Následující příklad ukazuje použití této vlastnosti.The following example shows the use of this property.

XNamespace ns = "http://www.adventure-works.com"; 
XElement root = new XElement(ns + "Root", "content"); 
Console.WriteLine(root.Name); 
Console.WriteLine(root.Name.LocalName); 
Console.WriteLine(root.Name.Namespace); 
Imports <xmlns="http://www.adventure-works.com"> 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root/> 
    Console.WriteLine(root.Name) 
    Console.WriteLine(root.Name.LocalName) 
    Console.WriteLine(root.Name.Namespace) 
  End Sub 
End Module 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

{http://www.adventure-works.com}Root 
Root 
http://www.adventure-works.com 

Poznámky

NamespaceJe zaručeno, že vlastnost není null .The Namespace property is guaranteed to not be null. Pokud XName není v oboru názvů, tato vlastnost vrátí None .If an XName is in no namespace, this property returns None.

Platí pro

Viz také