XName.ToString Metoda

Definice

Vrátí rozbalený název XML ve formátu {namespace} localname.Returns the expanded XML name in the format {namespace}localname.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Návraty

String

A String který obsahuje rozbalený název XML ve formátu {namespace} localname.A String that contains the expanded XML name in the format {namespace}localname.

Příklady

Následující příklad volá metodu WriteLine , která předává XName .The following example calls WriteLine, passing an XName. To způsobí, že ToString Metoda bude volána.This causes the ToString method to be called.

XNamespace ns = "http://www.adventure-works.com"; 
XElement root = new XElement(ns + "Root", "content"); 
Console.WriteLine(root.Name); 
Console.WriteLine(root.Name.LocalName); 
Console.WriteLine(root.Name.Namespace); 
Imports <xmlns="http://www.adventure-works.com"> 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root>content</Root> 
    Console.WriteLine(root.Name) 
    Console.WriteLine(root.Name.LocalName) 
    Console.WriteLine(root.Name.Namespace) 
  End Sub 
End Module 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

{http://www.adventure-works.com}Root 
Root 
http://www.adventure-works.com 

Platí pro

Viz také