XObject.Annotations Metoda

Definice

Přetížení

Annotations(Type)

Získá kolekci poznámek zadaného typu XObject .Gets a collection of annotations of the specified type for this XObject.

Annotations<T>()

Získá kolekci poznámek zadaného typu XObject .Gets a collection of annotations of the specified type for this XObject.

Annotations(Type)

Získá kolekci poznámek zadaného typu XObject .Gets a collection of annotations of the specified type for this XObject.

public:
 System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Object ^> ^ Annotations(Type ^ type);
public System.Collections.Generic.IEnumerable<object> Annotations (Type type);
member this.Annotations : Type -> seq<obj>
Public Function Annotations (type As Type) As IEnumerable(Of Object)

Parametry

type
Type

Typ poznámek, které mají být načteny.The type of the annotations to retrieve.

Návraty

IEnumerable<Object>

Obsahující IEnumerable<T> Object Anotace, které odpovídají zadanému typu XObject .An IEnumerable<T> of Object that contains the annotations that match the specified type for this XObject.

Příklady

Následující příklad přidá některé poznámky do XElement a poté načte kolekci poznámek pomocí této metody.The following example adds some annotations to an XElement, then retrieves a collection of annotations by using this method.

public class MyAnnotation 
{ 
  private string tag; 
  public string Tag { get { return tag; } set { tag = value; } } 
  public MyAnnotation(string tag) 
  { 
    this.tag = tag; 
  } 
} 

class Program 
{ 
  static void Main(string[] args) 
  { 
    XElement root = new XElement("Root", "content"); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T1")); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T2")); 
    root.AddAnnotation("abc"); 
    root.AddAnnotation("def"); 

    IEnumerable<object> annotationList; 
    annotationList = root.Annotations(typeof(MyAnnotation)); 
    foreach (object ma in annotationList) 
      Console.WriteLine(((MyAnnotation)ma).Tag); 
    Console.WriteLine("----"); 

    IEnumerable<object> stringAnnotationList; 
    stringAnnotationList = root.Annotations(typeof(string)); 
    foreach (object str in stringAnnotationList) 
      Console.WriteLine((string)str); 
  } 
} 
Public Class MyAnnotation 
  Private _tag As String 

  Property Tag() As String 
    Get 
      Return Me._tag 
    End Get 
    Set(ByVal Value As String) 
      Me._tag = Value 
    End Set 
  End Property 

  Public Sub New(ByVal tag As String) 
    Me._tag = tag 
  End Sub 
End Class 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root>content</Root> 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T1")) 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T2")) 
    root.AddAnnotation("abc") 
    root.AddAnnotation("def") 

    Dim annotationList As IEnumerable(Of Object) 
    annotationList = root.Annotations(GetType(MyAnnotation)) 
    For Each ma As MyAnnotation In annotationList 
      Console.WriteLine(ma.Tag) 
    Next 

    Console.WriteLine("----") 

    Dim stringAnnotationList As IEnumerable(Of Object) 
    stringAnnotationList = root.Annotations(GetType(String)) 
    For Each str As String In stringAnnotationList 
      Console.WriteLine(str) 
    Next 
  End Sub 
End Module 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

T1 
T2 
---- 
abc 
def 

Platí pro

Annotations<T>()

Získá kolekci poznámek zadaného typu XObject .Gets a collection of annotations of the specified type for this XObject.

public:
generic <typename T>
 where T : class System::Collections::Generic::IEnumerable<T> ^ Annotations();
public System.Collections.Generic.IEnumerable<T> Annotations<T> () where T : class;
member this.Annotations : unit -> seq<'T (requires 'T : null)> (requires 'T : null)
Public Function Annotations(Of T As Class) () As IEnumerable(Of T)
Public Iterator Function Annotations(Of T As Class) () As IEnumerable(Of T)

Parametry typu

T

Typ poznámek, které mají být načteny.The type of the annotations to retrieve.

Návraty

IEnumerable<T>

Objekt IEnumerable<T> , který obsahuje poznámky XObject .An IEnumerable<T> that contains the annotations for this XObject.

Příklady

Následující příklad používá tuto metodu k načtení poznámek na prvek.The following example uses this method to retrieve annotations on an element.

public class MyAnnotation { 
  private string tag; 
  public string Tag {get{return tag;} set{tag=value;}} 
  public MyAnnotation(string tag) { 
    this.tag = tag; 
  } 
} 

class Program { 
  static void Main(string[] args) {   
    XElement root = new XElement("Root", "content"); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T1")); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T2")); 
    root.AddAnnotation("abc"); 
    root.AddAnnotation("def"); 

    IEnumerable<MyAnnotation> annotationList; 
    annotationList = root.Annotations<MyAnnotation>(); 
    foreach (MyAnnotation ma in annotationList) 
      Console.WriteLine(ma.Tag); 
    Console.WriteLine("----"); 

    IEnumerable<string> stringAnnotationList; 
    stringAnnotationList = root.Annotations<string>(); 
    foreach (string str in stringAnnotationList) 
      Console.WriteLine(str); 
  } 
} 
Public Class MyAnnotation 
  Private _tag As String 

  Property Tag() As String 
    Get 
      Return Me._tag 
    End Get 
    Set(ByVal Value As String) 
      Me._tag = Value 
    End Set 
  End Property 

  Public Sub New(ByVal tag As String) 
    Me._tag = tag 
  End Sub 
End Class 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root>content</Root> 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T1")) 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T2")) 
    root.AddAnnotation("abc") 
    root.AddAnnotation("def") 

    Dim annotationList As IEnumerable(Of MyAnnotation) 
    annotationList = root.Annotations(Of MyAnnotation)() 
    For Each ma As MyAnnotation In annotationList 
      Console.WriteLine(ma.Tag) 
    Next 
    Console.WriteLine("----") 

    Dim stringAnnotationList As IEnumerable(Of String) 
    stringAnnotationList = root.Annotations(Of String)() 
    For Each str As String In stringAnnotationList 
      Console.WriteLine(str) 
    Next 
  End Sub 
End Module 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

T1 
T2 
---- 
abc 
def 

Platí pro