XObject.RemoveAnnotations Metoda

Definice

Přetížení

RemoveAnnotations(Type)

Odstraní poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

RemoveAnnotations<T>()

Odstraní poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

RemoveAnnotations(Type)

Odstraní poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

public:
 void RemoveAnnotations(Type ^ type);
public void RemoveAnnotations (Type type);
member this.RemoveAnnotations : Type -> unit
Public Sub RemoveAnnotations (type As Type)

Parametry

type
Type

Typ poznámek, které mají být odebrány.The type of annotations to remove.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek se čtyřmi poznámkami.The following example creates an element with four annotations on it. Pak použije tuto metodu k odebrání dvou z nich.It then uses this method to remove two of them.

public class MyAnnotation { 
  private string tag; 
  public string Tag {get{return tag;} set{tag=value;}} 
  public MyAnnotation(string tag) { 
    this.tag = tag; 
  } 
} 

class Program 
{ 
  static void Main(string[] args) 
  {   
    XElement root = new XElement("Root", "content"); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T1")); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T2")); 
    root.AddAnnotation("abc"); 
    root.AddAnnotation("def"); 

    Console.WriteLine("Count before removing: {0}", root.Annotations<object>().Count()); 
    root.RemoveAnnotations(typeof(MyAnnotation)); 
    Console.WriteLine("Count after removing: {0}", root.Annotations<object>().Count()); 
  } 
} 
Public Class MyAnnotation 
  Private _tag As String 

  Property Tag() As String 
    Get 
      Return Me._tag 
    End Get 
    Set(ByVal Value As String) 
      Me._tag = Value 
    End Set 
  End Property 

  Public Sub New(ByVal tag As String) 
    Me._tag = tag 
  End Sub 
End Class 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root>content</Root> 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T1")) 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T2")) 
    root.AddAnnotation("abc") 
    root.AddAnnotation("def") 

    Console.WriteLine("Count before removing: {0}", root.Annotations(Of Object)().Count()) 
    root.RemoveAnnotations(GetType(MyAnnotation)) 
    Console.WriteLine("Count after removing: {0}", root.Annotations(Of Object)().Count()) 
  End Sub 
End Module 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Count before removing: 4 
Count after removing: 2 

Platí pro

RemoveAnnotations<T>()

Odstraní poznámky zadaného typu z tohoto XObject .Removes the annotations of the specified type from this XObject.

public:
generic <typename T>
 where T : class void RemoveAnnotations();
public void RemoveAnnotations<T> () where T : class;
member this.RemoveAnnotations : unit -> unit (requires 'T : null)
Public Sub RemoveAnnotations(Of T As Class) ()

Parametry typu

T

Typ poznámek, které mají být odebrány.The type of annotations to remove.

Příklady

Následující příklad vytvoří prvek se čtyřmi poznámkami.The following example creates an element with four annotations on it. Pak použije tuto metodu k odebrání dvou z nich.It then uses this method to remove two of them.

public class MyAnnotation { 
  private string tag; 
  public string Tag {get{return tag;} set{tag=value;}} 
  public MyAnnotation(string tag) { 
    this.tag = tag; 
  } 
} 

class Program { 
  static void Main(string[] args) {   
    XElement root = new XElement("Root", "content"); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T1")); 
    root.AddAnnotation(new MyAnnotation("T2")); 
    root.AddAnnotation("abc"); 
    root.AddAnnotation("def"); 

    Console.WriteLine("Count before removing: {0}", root.Annotations<object>().Count()); 
    root.RemoveAnnotations<MyAnnotation>(); 
    Console.WriteLine("Count after removing: {0}", root.Annotations<object>().Count()); 
  } 
} 
Public Class MyAnnotation 
  Private _tag As String 

  Property Tag() As String 
    Get 
      Return Me._tag 
    End Get 
    Set(ByVal Value As String) 
      Me._tag = Value 
    End Set 
  End Property 

  Public Sub New(ByVal tag As String) 
    Me._tag = tag 
  End Sub 
End Class 

Module Module1 
  Sub Main() 
    Dim root As XElement = <Root>content</Root> 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T1")) 
    root.AddAnnotation(New MyAnnotation("T2")) 
    root.AddAnnotation("abc") 
    root.AddAnnotation("def") 

    Console.WriteLine("Count before removing: {0}", root.Annotations(Of Object)().Count()) 
    root.RemoveAnnotations(Of MyAnnotation)() 
    Console.WriteLine("Count after removing: {0}", root.Annotations(Of Object)().Count()) 
  End Sub 
End Module 

Tento příklad vytvoří následující výstup:This example produces the following output:

Count before removing: 4 
Count after removing: 2 

Platí pro