System.Xml.Linq Obor názvů

Obsahuje třídy pro LINQ to XML. Contains the classes for LINQ to XML. LINQ to XML je programovací rozhraní XML v paměti, které umožňuje efektivně a snadno upravovat dokumenty XML. LINQ to XML is an in-memory XML programming interface that enables you to modify XML documents efficiently and easily.

Třídy

Extensions

Obsahuje metody rozšíření LINQ to XML.Contains the LINQ to XML extension methods.

XAttribute

Představuje atribut XML.Represents an XML attribute.

XCData

Představuje textový uzel, který obsahuje CDATA.Represents a text node that contains CDATA.

XComment

Představuje komentář XML.Represents an XML comment.

XContainer

Představuje uzel, který může obsahovat jiné uzly.Represents a node that can contain other nodes.

XDeclaration

Představuje deklaraci XML.Represents an XML declaration.

XDocument

Představuje dokument XML.Represents an XML document. Komponenty a použití XDocument objektu naleznete v tématu Přehled třídy XDocument.For the components and usage of an XDocument object, see XDocument Class Overview.

XDocumentType

Představuje definici typu dokumentu XML (DTD).Represents an XML Document Type Definition (DTD).

XElement

Představuje XML element.Represents an XML element. Informace o použití a příklady najdete v tématu Přehled třídy XElement a část poznámky na této stránce.See XElement Class Overview and the Remarks section on this page for usage information and examples.

XName

Představuje název XML elementu nebo atributu.Represents a name of an XML element or attribute.

XNamespace

Představuje obor názvů XML.Represents an XML namespace. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

XNode

Představuje abstraktní koncept uzlu (element, komentář, typ dokumentu, instrukce pro zpracování nebo textový uzel) ve stromu XML.Represents the abstract concept of a node (element, comment, document type, processing instruction, or text node) in the XML tree.

XNodeDocumentOrderComparer

Obsahuje funkce pro porovnání uzlů pro jejich pořadí dokumentů.Contains functionality to compare nodes for their document order. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

XNodeEqualityComparer

Porovná uzly a určí, zda jsou stejné.Compares nodes to determine whether they are equal. Tuto třídu nelze zdědit.This class cannot be inherited.

XObject

Představuje uzel nebo atribut ve stromu XML.Represents a node or an attribute in an XML tree.

XObjectChangeEventArgs

Poskytuje data pro Changing události a Changed .Provides data for the Changing and Changed events.

XProcessingInstruction

Představuje instrukci pro zpracování XML.Represents an XML processing instruction.

XStreamingElement

Reprezentuje prvky ve stromu XML, které podporují odložený výstup streamování.Represents elements in an XML tree that supports deferred streaming output.

XText

Představuje textový uzel.Represents a text node.

Výčty

LoadOptions

Určuje možnosti načítání při analýze XML.Specifies load options when parsing XML.

ReaderOptions

Určuje, zda mají být při načítání XDocument s příponou vynechány duplicitní obory názvů XmlReader .Specifies whether to omit duplicate namespaces when loading an XDocument with an XmlReader.

SaveOptions

Určuje možnosti serializace.Specifies serialization options.

XObjectChange

Určuje typ události při vyvolání události pro XObject .Specifies the event type when an event is raised for an XObject.

Poznámky

Pomocí LINQ to XML můžete:Using LINQ to XML, you can:

  • Načte XML ze souborů nebo datových proudů.Load XML from files or streams.

  • Serializace XML do souborů nebo datových proudů.Serialize XML to files or streams.

  • Vytvořte stromy XML od nuly pomocí funkční konstrukce.Create XML trees from scratch using functional construction.

  • Dotazování stromů XML pomocí dotazů LINQ.Query XML trees using LINQ queries.

  • Manipulace se stromy XML v paměti.Manipulate in-memory XML trees.

  • Ověří stromy XML pomocí XSD.Validate XML trees using XSD.

  • Použijte kombinaci těchto funkcí pro transformaci stromů XML z jednoho obrazce do jiného.Use a combination of these features to transform XML trees from one shape into another.