XmlSchema Třída

Definice

Reprezentace schématu XML v paměti, jak je uvedeno v části schématu XML konsorcium World Wide Web (W3C) – část 1: struktury a XML schématu část 2: DataTypes].An in-memory representation of an XML Schema, as specified in the World Wide Web Consortium (W3C) XML Schema Part 1: Structures and XML Schema Part 2: Datatypes].

public ref class XmlSchema
public ref class XmlSchema : System::Xml::Schema::XmlSchemaObject
public class XmlSchema
public class XmlSchema : System.Xml.Schema.XmlSchemaObject
type XmlSchema = class
type XmlSchema = class
  inherit XmlSchemaObject
Public Class XmlSchema
Public Class XmlSchema
Inherits XmlSchemaObject
Dědičnost
XmlSchema
Dědičnost

Příklady

Následující příklad vytvoří definici schématu.The following example creates a schema definition.

#using <mscorlib.dll>
#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Xml::Schema;

class XmlSchemaExamples
{
public:
  static void Main()
  {

    XmlSchema^ schema = gcnew XmlSchema();

    // <xs:element name="cat" type="xs:string"/>
    XmlSchemaElement^ elementCat = gcnew XmlSchemaElement();
    schema->Items->Add(elementCat);
    elementCat->Name = "cat";
    elementCat->SchemaTypeName = gcnew XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

    // <xs:element name="dog" type="xs:string"/>
    XmlSchemaElement^ elementDog = gcnew XmlSchemaElement();
    schema->Items->Add(elementDog);
    elementDog->Name = "dog";
    elementDog->SchemaTypeName = gcnew XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

    // <xs:element name="redDog" substitutionGroup="dog" />
    XmlSchemaElement^ elementRedDog = gcnew XmlSchemaElement();
    schema->Items->Add(elementRedDog);
    elementRedDog->Name = "redDog";
    elementRedDog->SubstitutionGroup = gcnew XmlQualifiedName("dog");

    // <xs:element name="brownDog" substitutionGroup ="dog" />
    XmlSchemaElement^ elementBrownDog = gcnew XmlSchemaElement();
    schema->Items->Add(elementBrownDog);
    elementBrownDog->Name = "brownDog";
    elementBrownDog->SubstitutionGroup = gcnew XmlQualifiedName("dog");


    // <xs:element name="pets">
    XmlSchemaElement^ elementPets = gcnew XmlSchemaElement();
    schema->Items->Add(elementPets);
    elementPets->Name = "pets";

    // <xs:complexType>
    XmlSchemaComplexType^ complexType = gcnew XmlSchemaComplexType();
    elementPets->SchemaType = complexType;

    // <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    XmlSchemaChoice^ choice = gcnew XmlSchemaChoice();
    complexType->Particle = choice;
    choice->MinOccurs = 0;
    choice->MaxOccursString = "unbounded";

    // <xs:element ref="cat"/>
    XmlSchemaElement^ catRef = gcnew XmlSchemaElement();
    choice->Items->Add(catRef);
    catRef->RefName = gcnew XmlQualifiedName("cat");

    // <xs:element ref="dog"/>
    XmlSchemaElement^ dogRef = gcnew XmlSchemaElement();
    choice->Items->Add(dogRef);
    dogRef->RefName = gcnew XmlQualifiedName("dog");

    XmlSchemaSet^ schemaSet = gcnew XmlSchemaSet();
    schemaSet->ValidationEventHandler += gcnew ValidationEventHandler(ValidationCallbackOne);
    schemaSet->Add(schema);
    schemaSet->Compile();

    XmlSchema^ compiledSchema;

    for each (XmlSchema^ schema1 in schemaSet->Schemas())
    {
      compiledSchema = schema1;
    }

    XmlNamespaceManager^ nsmgr = gcnew XmlNamespaceManager(gcnew NameTable());
    nsmgr->AddNamespace("xs", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");
    compiledSchema->Write(Console::Out, nsmgr);
  }

  static void ValidationCallbackOne(Object^ sender, ValidationEventArgs^ args)
  {
    Console::WriteLine(args->Message);
  }
};

int main()
{
  XmlSchemaExamples::Main();
  return 0;
};
using System;
using System.Xml;
using System.Xml.Schema;

class XMLSchemaExamples
{
  public static void Main()
  {

    XmlSchema schema = new XmlSchema();

    // <xs:element name="cat" type="xs:string"/>
    XmlSchemaElement elementCat = new XmlSchemaElement();
    schema.Items.Add(elementCat);
    elementCat.Name = "cat";
    elementCat.SchemaTypeName = new XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

    // <xs:element name="dog" type="xs:string"/>
    XmlSchemaElement elementDog = new XmlSchemaElement();
    schema.Items.Add(elementDog);
    elementDog.Name = "dog";
    elementDog.SchemaTypeName = new XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");

    // <xs:element name="redDog" substitutionGroup="dog" />
    XmlSchemaElement elementRedDog = new XmlSchemaElement();
    schema.Items.Add(elementRedDog);
    elementRedDog.Name = "redDog";
    elementRedDog.SubstitutionGroup = new XmlQualifiedName("dog");

    // <xs:element name="brownDog" substitutionGroup ="dog" />
    XmlSchemaElement elementBrownDog = new XmlSchemaElement();
    schema.Items.Add(elementBrownDog);
    elementBrownDog.Name = "brownDog";
    elementBrownDog.SubstitutionGroup = new XmlQualifiedName("dog");

    // <xs:element name="pets">
    XmlSchemaElement elementPets = new XmlSchemaElement();
    schema.Items.Add(elementPets);
    elementPets.Name = "pets";

    // <xs:complexType>
    XmlSchemaComplexType complexType = new XmlSchemaComplexType();
    elementPets.SchemaType = complexType;

    // <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    XmlSchemaChoice choice = new XmlSchemaChoice();
    complexType.Particle = choice;
    choice.MinOccurs = 0;
    choice.MaxOccursString = "unbounded";

    // <xs:element ref="cat"/>
    XmlSchemaElement catRef = new XmlSchemaElement();
    choice.Items.Add(catRef);
    catRef.RefName = new XmlQualifiedName("cat");

    // <xs:element ref="dog"/>
    XmlSchemaElement dogRef = new XmlSchemaElement();
    choice.Items.Add(dogRef);
    dogRef.RefName = new XmlQualifiedName("dog");

    XmlSchemaSet schemaSet = new XmlSchemaSet();
    schemaSet.ValidationEventHandler += new ValidationEventHandler(ValidationCallbackOne);
    schemaSet.Add(schema);
    schemaSet.Compile();

    XmlSchema compiledSchema = null;

    foreach (XmlSchema schema1 in schemaSet.Schemas())
    {
      compiledSchema = schema1;
    }

    XmlNamespaceManager nsmgr = new XmlNamespaceManager(new NameTable());
    nsmgr.AddNamespace("xs", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema");
    compiledSchema.Write(Console.Out, nsmgr);
  }

  public static void ValidationCallbackOne(object sender, ValidationEventArgs args)
  {
    Console.WriteLine(args.Message);
  }
}
Option Explicit On
Option Strict On

Imports System.Xml
Imports System.Xml.Schema

Class XMLSchemaExamples
  Public Shared Sub Main()
    Dim schema As New XmlSchema()

    ' <xs:element name="cat" type="xs:string"/>
    Dim elementCat As New XmlSchemaElement()
    schema.Items.Add(elementCat)
    elementCat.Name = "cat"
    elementCat.SchemaTypeName = New XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema")

    ' <xs:element name="dog" type="xs:string"/>
    Dim elementDog As New XmlSchemaElement()
    schema.Items.Add(elementDog)
    elementDog.Name = "dog"
    elementDog.SchemaTypeName = New XmlQualifiedName("string", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema")

    ' <xs:element name="redDog" substitutionGroup="dog" />
    Dim elementRedDog As New XmlSchemaElement()
    schema.Items.Add(elementRedDog)
    elementRedDog.Name = "redDog"
    elementRedDog.SubstitutionGroup = New XmlQualifiedName("dog")

    ' <xs:element name="brownDog" substitutionGroup ="dog" />
    Dim elementBrownDog As New XmlSchemaElement()
    schema.Items.Add(elementBrownDog)
    elementBrownDog.Name = "brownDog"
    elementBrownDog.SubstitutionGroup = New XmlQualifiedName("dog")

    ' <xs:element name="pets">
    Dim elementPets As New XmlSchemaElement()
    schema.Items.Add(elementPets)
    elementPets.Name = "pets"

    ' <xs:complexType>
    Dim complexType As New XmlSchemaComplexType()
    elementPets.SchemaType = complexType

    ' <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    Dim choice As New XmlSchemaChoice()
    complexType.Particle = choice
    choice.MinOccurs = 0
    choice.MaxOccursString = "unbounded"

    ' <xs:element ref="cat"/>
    Dim catRef As New XmlSchemaElement()
    choice.Items.Add(catRef)
    catRef.RefName = New XmlQualifiedName("cat")

    ' <xs:element ref="dog"/>
    Dim dogRef As New XmlSchemaElement()
    choice.Items.Add(dogRef)
    dogRef.RefName = New XmlQualifiedName("dog")

    Dim schemaSet As New XmlSchemaSet()
    AddHandler schemaSet.ValidationEventHandler, AddressOf ValidationCallbackOne

    schemaSet.Add(schema)
    schemaSet.Compile()

    Dim compiledSchema As XmlSchema = Nothing

    For Each schema1 As XmlSchema In schemaSet.Schemas()
      compiledSchema = schema1
    Next

    Dim nsmgr As New XmlNamespaceManager(New NameTable())
    nsmgr.AddNamespace("xs", "http://www.w3.org/2001/XMLSchema")
    compiledSchema.Write(Console.Out, nsmgr)


  End Sub


  Public Shared Sub ValidationCallbackOne(ByVal sender As Object, ByVal args As ValidationEventArgs)
    Console.WriteLine(args.Message)
  End Sub
End Class

Následující soubor XML je vygenerován pro předchozí příklad kódu.The following XML file is generated for the preceding code example.


<?xml version="1.0" encoding="IBM437"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="cat" type="xs:string"/>
  <xs:element name="dog" type="xs:string"/>
  <xs:element name="redDog" type="xs:string" substitutionGroup="dog"/>
  <xs:element name="brownDog" type="xs:string" substitutionGroup ="dog" />

  <xs:element name="pets">
   <xs:complexType>
    <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     <xs:element ref="cat"/>
     <xs:element ref="dog"/>
    </xs:choice>
   </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

Poznámky

Důležité

 • Nepoužívejte schémata z neznámých nebo nedůvěryhodných zdrojů nebo umístění.Do not use schemas from unknown or untrusted sources or locations. Tím dojde k ohrožení zabezpečení vašeho kódu.Doing so will compromise the security of your code.
 • Schémata XML (včetně vložených schémat) jsou z vlastního podstaty zranitelná kvůli útokům DOS (Denial of Service). Nepřijímejte je v nedůvěryhodných scénářích.XML schemas (including inline schemas) are inherently vulnerable to denial of service attacks; do not accept them in untrusted scenarios.
 • Výjimky vyvolané v důsledku použití XmlSchema třídy, jako je například XmlSchemaException třída, mohou obsahovat citlivé informace, které by neměly být vystaveny v nedůvěryhodných scénářích.Exceptions raised as a result of using the XmlSchema class, such as the XmlSchemaException class, may contain sensitive information that should not be exposed in untrusted scenarios. Například SourceUri vlastnost objektu XmlSchemaException vrátí cestu identifikátoru URI k souboru schématu, který způsobil výjimku.For example, the SourceUri property of an XmlSchemaException returns the URI path to the schema file that caused the exception. SourceUriVlastnost by neměla být vystavena v nedůvěryhodných scénářích.The SourceUri property should not be exposed in untrusted scenarios. Výjimky by měly být správně zpracovány, takže tyto citlivé informace nejsou vystaveny v nedůvěryhodných scénářích.Exceptions should be properly handled so this sensitive information is not exposed in untrusted scenarios.

Konstruktory

XmlSchema()

Inicializuje novou instanci XmlSchema třídy.Initializes a new instance of the XmlSchema class.

Pole

InstanceNamespace

Obor názvů instance schématu XML.The XML schema instance namespace. Toto pole je konstantní.This field is constant.

Namespace

Obor názvů schématu XML.The XML schema namespace. Toto pole je konstantní.This field is constant.

Vlastnosti

AttributeFormDefault

Získá nebo nastaví formulář pro atributy deklarované v cílovém oboru názvů schématu.Gets or sets the form for attributes declared in the target namespace of the schema.

AttributeGroups

Načte hodnotu post-Schema-Compilation všech globálních skupin atributů ve schématu.Gets the post-schema-compilation value of all the global attribute groups in the schema.

Attributes

Získá hodnotu po kompilaci po schématu pro všechny atributy ve schématu.Gets the post-schema-compilation value for all the attributes in the schema.

BlockDefault

Získá nebo nastaví blockDefault atribut, který nastaví výchozí hodnotu block atributu u elementu a komplexních typů v rámci targetNamespace schématu.Gets or sets the blockDefault attribute which sets the default value of the block attribute on element and complex types in the targetNamespace of the schema.

ElementFormDefault

Získá nebo nastaví formulář pro elementy deklarované v cílovém oboru názvů schématu.Gets or sets the form for elements declared in the target namespace of the schema.

Elements

Získá hodnotu po kompilaci po schématu pro všechny prvky ve schématu.Gets the post-schema-compilation value for all the elements in the schema.

FinalDefault

Získá nebo nastaví finalDefault atribut, který nastaví výchozí hodnotu final atributu u elementů a komplexních typů v cílovém oboru názvů schématu.Gets or sets the finalDefault attribute which sets the default value of the final attribute on elements and complex types in the target namespace of the schema.

Groups

Získá hodnotu post-Schema-Compilation všech skupin ve schématu.Gets the post-schema-compilation value of all the groups in the schema.

Id

Získá nebo nastaví ID řetězce.Gets or sets the string ID.

Includes

Získá kolekci zahrnutých a importovaných schémat.Gets the collection of included and imported schemas.

IsCompiled

Určuje, zda bylo schéma zkompilováno.Indicates if the schema has been compiled.

Items

Získá kolekci prvků schématu ve schématu a slouží k přidání nových typů prvků na schema úrovni elementu.Gets the collection of schema elements in the schema and is used to add new element types at the schema element level.

LineNumber

Získá nebo nastaví číslo řádku v souboru, na který schema prvek odkazuje.Gets or sets the line number in the file to which the schema element refers.

(Zděděno od XmlSchemaObject)
LinePosition

Získá nebo nastaví pozici řádku v souboru, na který schema prvek odkazuje.Gets or sets the line position in the file to which the schema element refers.

(Zděděno od XmlSchemaObject)
Namespaces

Získá nebo nastaví XmlSerializerNamespaces pro použití s tímto objektem schématu.Gets or sets the XmlSerializerNamespaces to use with this schema object.

(Zděděno od XmlSchemaObject)
Notations

Získá hodnotu po kompilaci po schématu pro všechny zápisy ve schématu.Gets the post-schema-compilation value for all notations in the schema.

Parent

Získá nebo nastaví nadřazený objekt XmlSchemaObject .Gets or sets the parent of this XmlSchemaObject.

(Zděděno od XmlSchemaObject)
SchemaTypes

Načte hodnotu post-Schema-Compilation pro všechny typy schémat ve schématu.Gets the post-schema-compilation value of all schema types in the schema.

SourceUri

Získá nebo nastaví zdrojové umístění souboru, který zavedl schéma.Gets or sets the source location for the file that loaded the schema.

(Zděděno od XmlSchemaObject)
TargetNamespace

Získá nebo nastaví identifikátor URI (Uniform Resource Identifier) cílového oboru názvů schématu.Gets or sets the Uniform Resource Identifier (URI) of the schema target namespace.

UnhandledAttributes

Získá nebo nastaví kvalifikované atributy, které nepatří do cílového oboru názvů schématu.Gets or sets the qualified attributes which do not belong to the schema target namespace.

Version

Získá nebo nastaví verzi schématu.Gets or sets the version of the schema.

Metody

Compile(ValidationEventHandler)
Zastaralé.
Zastaralé.

Zkompiluje model objektu XML schématu (SOM) do informací o schématu pro ověření.Compiles the XML Schema Object Model (SOM) into schema information for validation. Slouží ke kontrole syntaktické a sémantické struktury programově sestavené SOM.Used to check the syntactic and semantic structure of the programmatically built SOM. Kontrola sémantického ověřování je prováděna během kompilace.Semantic validation checking is performed during compilation.

Compile(ValidationEventHandler, XmlResolver)
Zastaralé.
Zastaralé.

Zkompiluje model objektu XML schématu (SOM) do informací o schématu pro ověření.Compiles the XML Schema Object Model (SOM) into schema information for validation. Slouží ke kontrole syntaktické a sémantické struktury programově sestavené SOM.Used to check the syntactic and semantic structure of the programmatically built SOM. Kontrola sémantického ověřování je prováděna během kompilace.Semantic validation checking is performed during compilation.

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Zděděno od Object)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.Serves as the default hash function.

(Zděděno od Object)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
Read(Stream, ValidationEventHandler)

Přečte schéma XML ze zadaného datového proudu.Reads an XML Schema from the supplied stream.

Read(TextReader, ValidationEventHandler)

Přečte ze zadaného schématu XML TextReader .Reads an XML Schema from the supplied TextReader.

Read(XmlReader, ValidationEventHandler)

Přečte ze zadaného schématu XML XmlReader .Reads an XML Schema from the supplied XmlReader.

ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)
Write(Stream)

Zapíše schéma XML do poskytnutého datového proudu.Writes the XML Schema to the supplied data stream.

Write(Stream, XmlNamespaceManager)

Zapíše schéma XML k dodanému Stream pomocí XmlNamespaceManager zadaného.Writes the XML Schema to the supplied Stream using the XmlNamespaceManager specified.

Write(TextWriter)

Zapíše schéma XML do zadaného TextWriter .Writes the XML Schema to the supplied TextWriter.

Write(TextWriter, XmlNamespaceManager)

Zapíše schéma XML do zadaného TextWriter .Writes the XML Schema to the supplied TextWriter.

Write(XmlWriter)

Zapíše schéma XML do zadaného XmlWriter .Writes the XML Schema to the supplied XmlWriter.

Write(XmlWriter, XmlNamespaceManager)

Zapíše schéma XML do zadaného XmlWriter .Writes the XML Schema to the supplied XmlWriter.

Platí pro