CodeIdentifiers.Add(String, Object) Metoda

Definice

Přidá k oboru instance entitu pojmenovaného kódu nebo mapování typů CodeIdentifiers .Adds a named code entity or type mapping to the CodeIdentifiers instance's scope.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 void Add(System::String ^ identifier, System::Object ^ value);
public void Add (string identifier, object? value);
public void Add (string identifier, object value);
member this.Add : string * obj -> unit
Public Sub Add (identifier As String, value As Object)

Parametry

identifier
String

Název, který se používá k indexování entity kódu.A name that is used to index the code entity.

value
Object

Informace o mapování entit kódu nebo typů.The code entity or type mapping information.

Poznámky

Na rozdíl od AddUnique metody Add Metoda nezabrání kolizím názvů.Unlike the AddUnique method, the Add method does not prevent naming collisions.

Chcete-li řídit názvy entit kódu, které jsou vázány na schéma XML nebo definice webové služby, použijte přidružené atributy namísto vytvoření instance CodeIdentifiers třídy.If you want to control the names of code entities that are bound to XML Schema or Web service definitions, use the associated attributes rather than creating an instance of the CodeIdentifiers class. Úplný seznam naleznete v tématu atributy, které řídí serializace XML.For a complete list, see Attributes That Control XML Serialization.

Platí pro