CodeIdentifiers.IsInUse(String) Metoda

Definice

Určuje, zda je zadaný název již používán v CodeIdentifiers oboru instance.Determines whether a specified name is already being used within the CodeIdentifiers instance's scope.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 bool IsInUse(System::String ^ identifier);
public bool IsInUse (string identifier);
member this.IsInUse : string -> bool
Public Function IsInUse (identifier As String) As Boolean

Parametry

identifier
String

Název, který bude kontrolovat použití v CodeIdentifiers oboru instance.The name to check for use within the CodeIdentifiers instance's scope.

Návraty

Boolean

true Pokud se název již používá; v opačném případě false .true if the name is already in use; otherwise, false.

Poznámky

Vstupní název není jedinečný, pokud byl dříve předán Add AddUnique metodě,, nebo AddReserved , pokud byl vygenerován AddUnique metodou.The input name is not unique if it was passed previously to the Add, AddUnique, or AddReserved method, or if it was generated by the AddUnique method.

Chcete-li řídit názvy entit kódu, které jsou vázány na schéma XML nebo definice webové služby, použijte přidružené atributy namísto vytvoření instance CodeIdentifiers třídy.If you want to control the names of code entities that are bound to XML Schema or Web service definitions, use the associated attributes rather than creating an instance of the CodeIdentifiers class. Úplný seznam naleznete v tématu atributy, které řídí serializace XML.For a complete list, see Attributes That Control XML Serialization.

Platí pro