CodeIdentifiers.RemoveReserved(String) Metoda

Definice

Odstraní vstupní název z CodeIdentifiers rezervovaných názvů instance.Removes the input name from the CodeIdentifiers instance's reserved names.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 void RemoveReserved(System::String ^ identifier);
public void RemoveReserved (string identifier);
member this.RemoveReserved : string -> unit
Public Sub RemoveReserved (identifier As String)

Parametry

identifier
String

Název, který bude zpřístupněn v rámci CodeIdentifiers oboru instance.A name that will be made available within the CodeIdentifiers instance's scope.

Poznámky

Chcete-li řídit názvy entit kódu, které jsou vázány na schéma XML nebo definice webové služby, použijte přidružené atributy namísto vytvoření instance CodeIdentifiers třídy.If you want to control the names of code entities that are bound to XML Schema or Web service definitions, use the associated attributes rather than creating an instance of the CodeIdentifiers class.

Platí pro