XmlAnyElementAttribute Třída

Definice

Určuje, že člen (pole, které vrací pole XmlElement nebo XmlNode objekty) obsahuje objekty, které reprezentují libovolný element XML, který nemá žádný odpovídající člen v objektu, který je serializován nebo deserializován.Specifies that the member (a field that returns an array of XmlElement or XmlNode objects) contains objects that represent any XML element that has no corresponding member in the object being serialized or deserialized.

public ref class XmlAnyElementAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Parameter | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.ReturnValue, AllowMultiple=true)]
public class XmlAnyElementAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Field | System.AttributeTargets.Parameter | System.AttributeTargets.Property | System.AttributeTargets.ReturnValue, AllowMultiple=true)>]
type XmlAnyElementAttribute = class
  inherit Attribute
Public Class XmlAnyElementAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
XmlAnyElementAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad se vztahuje na XmlAnyElementAttribute pole s názvem AllElements , které vrací pole XmlElement objektů.The following example applies the XmlAnyElementAttribute to a field named AllElements that returns an array of XmlElement objects.

public ref class XClass
{
public:

  /* Apply the XmlAnyElementAttribute to a field returning an array
   of XmlElement objects. */

  [XmlAnyElement]
  array<XmlElement^>^AllElements;
};

public ref class Test
{
public:
  void DeserializeObject( String^ filename )
  {
   // Create an XmlSerializer.
   XmlSerializer^ mySerializer = gcnew XmlSerializer( XClass::typeid );

   // To read a file, a FileStream is needed.
   FileStream^ fs = gcnew FileStream( filename,FileMode::Open );

   // Deserialize the class.
   XClass^ x = dynamic_cast<XClass^>(mySerializer->Deserialize( fs ));

   // Read the element names and values.
   System::Collections::IEnumerator^ myEnum = x->AllElements->GetEnumerator();
   while ( myEnum->MoveNext() )
   {
     XmlElement^ xel = safe_cast<XmlElement^>(myEnum->Current);
     Console::WriteLine( "{0}: {1}", xel->LocalName, xel->Value );
   }
  }
};

int main()
{
  Test^ t = gcnew Test;
  t->DeserializeObject( "XFile.xml" );
}
public class XClass
{
  /* Apply the XmlAnyElementAttribute to a field returning an array
  of XmlElement objects. */
  [XmlAnyElement]
  public XmlElement[] AllElements;
}

public class Test
{
  public static void Main()
  {
   Test t = new Test();
   t.DeserializeObject("XFile.xml");
  }

  private void DeserializeObject(string filename)
  {
   // Create an XmlSerializer.
   XmlSerializer mySerializer = new XmlSerializer(typeof(XClass));

   // To read a file, a FileStream is needed.
   FileStream fs = new FileStream(filename, FileMode.Open);

   // Deserialize the class.
   XClass x = (XClass) mySerializer.Deserialize(fs);

   // Read the element names and values.
   foreach(XmlElement xel in x.AllElements)
     Console.WriteLine(xel.LocalName + ": " + xel.Value);
  }
}
Public Class XClass
  ' Apply the XmlAnyElementAttribute to a field returning an array
  ' of XmlElement objects.
  <XmlAnyElement()> Public AllElements() As XmlElement
End Class


Public Class Test
  
  Public Shared Sub Main()
    Dim t As New Test()
    t.DeserializeObject("XFile.xml")
  End Sub
  
  
  Private Sub DeserializeObject(filename As String)
    ' Create an XmlSerializer.
    Dim mySerializer As New XmlSerializer(GetType(XClass))
    
    ' To read a file, a FileStream is needed.
    Dim fs As New FileStream(filename, FileMode.Open)
    
    ' Deserialize the class.
    Dim x As XClass = CType(mySerializer.Deserialize(fs), XClass)
    
    ' Read the element names and values.
    Dim xel As XmlElement
    For Each xel In x.AllElements
      Console.WriteLine((xel.LocalName & ": " & xel.Value))
    Next xel
  End Sub
End Class

Poznámky

Tip

Při práci v přenositelné knihovně tříd, jako je například v projektu Silverlight, Windows Phone nebo aplikace pro Windows Store a používáte .NET Framework 4.0.3 a vyšší, použijte XElement nebo XNode místo XmlElement a XmlNode .When working in a portable class library, such as in Silverlight, Windows Phone or Windows Store App project, and you are using the .NET Framework 4.0.3 and above, use XElement or XNode in place of XmlElement and XmlNode.

Použijte XmlAnyElementAttribute k zahrnutí libovolných dat (jako elementů XML), které lze odeslat jako součást dokumentu XML, jako je například metadata odesílaná jako součást dokumentu.Use the XmlAnyElementAttribute to contain arbitrary data (as XML elements) that can be sent as part of an XML document, such as metadata sent as part of the document.

Použijte XmlAnyElementAttribute pro pole, které vrací pole XmlElement nebo XmlNode objektů.Apply the XmlAnyElementAttribute to a field that returns an array of XmlElement or XmlNode objects. Takové pole lze použít dvěma způsoby v závislosti na tom, zda je objekt serializován nebo deserializován.Such a field can be used in two ways, depending on whether an object is being serialized or deserialized. Při serializaci je objekt generován jako prvky XML nebo uzly, i když nemají odpovídající člen (nebo členy) v serializovaném objektu.When serialized, the object is generated as XML elements or nodes, even though they have no corresponding member (or members) in the object being serialized. Pokud při Name použití atributu zadáte hodnotu vlastnosti, všechny XmlElement nebo XmlNode objekty vložené do pole musí mít stejný název elementu a výchozí obor názvů, nebo je vyvolána výjimka.If you specify a Name property value when applying the attribute, all XmlElement or XmlNode objects inserted into the array must have the same element name and default namespace, or an exception is thrown. Pokud nastavíte Namespace hodnotu vlastnosti, musíte nastavit také Name vlastnost a XmlElement XmlNode objekty nebo musí mít stejný název a hodnoty oboru názvů.If you set the Namespace property value, you must set the Name property as well, and the XmlElement or XmlNode objects must also have the same name and namespace values. Pokud Name není zadána žádná hodnota, XmlElement objekty nebo XmlNode mohou mít libovolný název elementu.If no Name value is specified, the XmlElement or XmlNode objects can have any element name.

Při volání Deserialize metody XmlSerializer třídy jsou v poli shromažďovány všechny prvky, které nemají odpovídajícího člena v objektu, který je deserializován.When you call the Deserialize method of the XmlSerializer class, all elements that do not have a corresponding member in the object being deserialized are collected in the array. Po deserializaci Iterujte pomocí kolekce XmlElement položek pro zpracování dat.After deserialization, iterate through the collection of XmlElement items to process the data. Pokud zadáte Name hodnotu, pole obsahuje pouze prvky XML s tímto názvem.If you specify a Name value, the array contains only XML elements with that name. Pokud nezadáte Name hodnotu, pole obsahuje všechny prvky, které nemají odpovídající člen ve třídě.If you do not specify a Name value, the array contains all elements that have no corresponding member in the class. Pokud třída obsahuje více než jedno pole, pro které je atribut použit, použijte Name Name vlastnosti nebo a Namespace k odlišení obsahu polí.If a class contains more than one field to which the attribute is applied, use the Name, or Name and Namespace properties to differentiate between the contents of the arrays. Pokud taková třída (s více poli) obsahuje také jedno pole, které nemá nastavené žádné rozdílné hodnoty vlastností (jinými slovy Name a Namespace ) během deserializace, obsahuje toto pole všechny neznámé prvky XML, které ještě nejsou obsaženy v ostatních polích.If such a class (with multiple fields) also contains one field that has no differentiating property values set (in other words, Name and Namespace) during deserialization, this array contains any unknown XML elements that are not already contained in the other arrays. Pokud třída obsahuje více než jedno pole, které nemá rozlišitelné Name nebo Name a Namespace hodnotové sady, chování během deserializace není určeno.If a class contains more than one field that does not have a differentiating Name, or Name and Namespace value set, the behavior during deserialization is unspecified.

Můžete také použít XmlAnyElementAttribute pro pole, které vrací jeden XmlElement objekt.You can also apply the XmlAnyElementAttribute to a field that returns a single XmlElement object. V takovém případě je nutné použít vlastnosti a metody XmlElement třídy pro rekurzivní iteraci neznámých prvků.If you do so, you must use the properties and methods of the XmlElement class to recursively iterate through the unknown elements.

Můžete použít více instancí XmlAnyElementAttribute pro člena třídy, ale každá instance musí mít jedinečnou Name hodnotu vlastnosti.You can apply multiple instances of the XmlAnyElementAttribute to a class member, but each instance must have a distinct Name property value. Nebo, pokud Name je u každé instance nastavena stejná vlastnost, Namespace musí být pro každou instanci nastavena hodnota odlišné vlastnosti.Or, if the same Name property is set for each instance, a distinct Namespace property value must be set for each instance.

UnknownNodeUdálosti a UnknownAttribute nejsou k, XmlSerializer Pokud použijete XmlAnyElementAttribute na člena třídy.The UnknownNode and UnknownAttribute events of the XmlSerializer do not occur if you apply the XmlAnyElementAttribute to a member of a class.

Poznámka

XmlAnyElementMísto delšího můžete použít slovo v kódu XmlAnyElementAttribute .You can use the word XmlAnyElement in your code instead of the longer XmlAnyElementAttribute.

Další informace o použití atributů naleznete v tématu Attributes.For more information about using attributes, see Attributes.

Konstruktory

XmlAnyElementAttribute()

Inicializuje novou instanci XmlAnyElementAttribute třídy.Initializes a new instance of the XmlAnyElementAttribute class.

XmlAnyElementAttribute(String)

Inicializuje novou instanci XmlAnyElementAttribute třídy a určí název elementu XML generovaný v dokumentu XML.Initializes a new instance of the XmlAnyElementAttribute class and specifies the XML element name generated in the XML document.

XmlAnyElementAttribute(String, String)

Inicializuje novou instanci XmlAnyElementAttribute třídy a určí název elementu XML generovaný v dokumentu XML a jeho oboru názvů XML.Initializes a new instance of the XmlAnyElementAttribute class and specifies the XML element name generated in the XML document and its XML namespace.

Vlastnosti

Name

Získá nebo nastaví název elementu XML.Gets or sets the XML element name.

Namespace

Získá nebo nastaví obor názvů XML vygenerovaný v dokumentu XML.Gets or sets the XML namespace generated in the XML document.

Order

Získá nebo nastaví explicitní pořadí, ve kterém jsou elementy serializovány nebo deserializovány.Gets or sets the explicit order in which the elements are serialized or deserialized.

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také