XmlNodeEventArgs.Text Vlastnost

Definice

Získá text deserializovatelné uzlu XML.Gets the text of the XML node being deserialized.

public:
 property System::String ^ Text { System::String ^ get(); };
public string? Text { get; }
public string Text { get; }
member this.Text : string
Public ReadOnly Property Text As String

Hodnota vlastnosti

String

Text uzlu XML, který je deserializován.The text of the XML node being deserialized.

Příklady

Následující příklad vytiskne text neznámého uzlu XML, který způsobil UnknownNode výskyt události.The following example prints the text of the unknown XML node that caused the UnknownNode event to occur.

private:
  void serializer_UnknownNode( Object^ /*sender*/, XmlNodeEventArgs^ e )
  {
   Console::WriteLine( "UnknownNode Text: {0}", e->Text );
  }
private void serializer_UnknownNode
(object sender, XmlNodeEventArgs e)
{
  Console.WriteLine
  ("UnknownNode Text: " + e.Text);
}

Private Sub serializer_UnknownNode _
        (ByVal sender As Object, _
         ByVal e As XmlNodeEventArgs)
  Console.WriteLine("UnknownNode Text: " & e.Text)
End Sub

Platí pro

Viz také