XmlRootAttribute.DataType Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví datový typ XSD kořenového elementu XML.Gets or sets the XSD data type of the XML root element.

public:
 property System::String ^ DataType { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string DataType { get; set; }
member this.DataType : string with get, set
Public Property DataType As String

Hodnota vlastnosti

String

Datový typ XSD (dokument schématu XML).An XSD (XML Schema Document) data type.

Poznámky

V následující tabulce jsou uvedeny jednoduché datové typy XSD s jejich ekvivalenty .NET.The following table lists the XSD simple data types with their .NET equivalents.

Pro XSD base64Binary a hexBinary datové typy použijte pole struktury a v případě Byte potřeby použijte XmlRootAttribute DataType vlastnost s vlastností nastavenou na "kódovaná base64Binary" nebo "hexBinary".For the XSD base64Binary and hexBinary data types, use an array of Byte structures, and apply a XmlRootAttribute with the DataType property set to "base64Binary" or "hexBinary", as appropriate. V případě XSD time a date datových typů použijte DateTime typ a použijte XmlRootAttribute s DataType nastavenou na datum nebo čas.For the XSD time and date data types, use the DateTime type and apply the XmlRootAttribute with the DataType set to "date" or "time".

Pro každý typ XSD, který je namapován na řetězec, použijte XmlRootAttribute s DataType vlastností nastavenou na typ XSD.For every XSD type that is mapped to a string, apply the XmlRootAttribute with its DataType property set to the XSD type. Nicméně to nemění formát serializace, pouze schéma pro člena.However, this does not change the serialization format, only the schema for the member.

Poznámka

Vlastnost rozlišuje velká a malá písmena, takže je nutné ji nastavit přesně na jeden z datových typů XSD.The property is case-sensitive, so you must set it exactly to one of the XSD data types.

Poznámka

Předávání binárních dat jako XML element je efektivnější než předání jako atribut XML.Passing binary data as an XML element is more efficient than passing it as an XML attribute.

Další informace o datových typech XML naleznete v dokumentu konsorcium World Wide Web s názvem XML schématu část 2: datové typy.For more information about XML data types, see the World Wide Web Consortium document named XML Schema Part 2: Datatypes.

XSD – datový typXSD data type .NET – datový typ.NET data type
anyURIanyURI String
Kódovaná base64Binarybase64Binary Pole Byte objektůArray of Byte objects
booleanboolean Boolean
bytebyte SByte
datedate DateTime
data a času.dateTime DateTime
decimaldecimal Decimal
doubledouble Double
ENTITYENTITY String
PODNIKŮMENTITIES String
floatfloat Single
gDaygDay String
gMonthgMonth String
gMonthDaygMonthDay String
gYeargYear String
gYearMonthgYearMonth String
hexBinaryhexBinary Pole Byte objektůArray of Byte objects
IDID String
IDREFIDREF String
IDREFSIDREFS String
intint Int32
integerinteger String
languagelanguage String
longlong Int64
NameName String
NCNameNCName String
negativeIntegernegativeInteger String
NMTOKENNMTOKEN String
NMTOKENSNMTOKENS String
normalizedStringnormalizedString String
nonNegativeIntegernonNegativeInteger String
nonPositiveIntegernonPositiveInteger String
ZÁPISNOTATION String
positiveIntegerpositiveInteger String
QNameQName XmlQualifiedName
recurringDaterecurringDate String
doba trváníduration String
řetězecstring String
shortshort Int16
timetime DateTime
tokentoken String
unsignedByteunsignedByte Byte
unsignedIntunsignedInt UInt32
unsignedLongunsignedLong UInt64
unsignedShortunsignedShort UInt16

Platí pro