XmlRootAttribute.ElementName Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví název elementu XML, který je generován a rozpoznán v XmlSerializer Serialize(TextWriter, Object) uvedeném pořadí třídou a Deserialize(Stream) metodami.Gets or sets the name of the XML element that is generated and recognized by the XmlSerializer class's Serialize(TextWriter, Object) and Deserialize(Stream) methods, respectively.

public:
 property System::String ^ ElementName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ElementName { get; set; }
member this.ElementName : string with get, set
Public Property ElementName As String

Hodnota vlastnosti

String

Název kořenového elementu XML, který je generován a rozpoznán v instanci dokumentu XML.The name of the XML root element that is generated and recognized in an XML-document instance. Výchozí hodnota je název serializované třídy.The default is the name of the serialized class.

Příklady

V následujícím příkladu je vytvořena instance XmlRootAttribute třídy a vlastnost je nastavena ElementName na novou hodnotu.The following example creates an instance of the XmlRootAttribute class and sets the ElementName property to a new value. Objekt je pak použit k vytvoření objektu, který XmlAttributeOverrides slouží k přepsání serializace objektu.The object is then used to create an XmlAttributeOverrides object used to override the serialization of an object.

public:
  void SerializeOrder( String^ filename )
  {
   // Create an XmlSerializer instance using the method below.
   XmlSerializer^ myXmlSerializer = CreateOverrider();
   
   // Create the object, and set its Name property.
   Student^ myStudent = gcnew Student;
   myStudent->Name = "Student class1";
   
   // Serialize the class, and close the TextWriter.
   TextWriter^ writer = gcnew StreamWriter( filename );
   myXmlSerializer->Serialize( writer, myStudent );
   writer->Close();
  }

  // Return an XmlSerializer to the root serialization.
  XmlSerializer^ CreateOverrider()
  {
   // Create an XmlAttributes to the default root element.
   XmlAttributes^ myXmlAttributes = gcnew XmlAttributes;
   
   // Create an XmlRootAttribute and set its element name and namespace.
   XmlRootAttribute^ myXmlRootAttribute = gcnew XmlRootAttribute;
   myXmlRootAttribute->ElementName = "OverriddenRootElementName";
   myXmlRootAttribute->Namespace = "http://www.microsoft.com";
   
   // Set the XmlRoot property to the XmlRoot object.
   myXmlAttributes->XmlRoot = myXmlRootAttribute;
   XmlAttributeOverrides^ myXmlAttributeOverrides =
     gcnew XmlAttributeOverrides;
   
   // Add the XmlAttributes object to the XmlAttributeOverrides object.
   myXmlAttributeOverrides->Add( Student::typeid, myXmlAttributes );
   
   // Create the Serializer, and return it.
   XmlSerializer^ myXmlSerializer = gcnew XmlSerializer(
     Student::typeid, myXmlAttributeOverrides );
   return myXmlSerializer;
  }
public void SerializeOrder(string filename)
{
  // Create an XmlSerializer instance using the method below.
  XmlSerializer myXmlSerializer = CreateOverrider();

  // Create the object, and set its Name property.
  Student myStudent = new Student();
  myStudent.Name = "Student class1";

  // Serialize the class, and close the TextWriter.
  TextWriter writer = new StreamWriter(filename);
  myXmlSerializer.Serialize(writer, myStudent);
  writer.Close();
}

// Return an XmlSerializer to override the root serialization.
public XmlSerializer CreateOverrider()
{
  // Create an XmlAttributes to override the default root element.
  XmlAttributes myXmlAttributes = new XmlAttributes();

  // Create an XmlRootAttribute and set its element name and namespace.
  XmlRootAttribute myXmlRootAttribute = new XmlRootAttribute();
  myXmlRootAttribute.ElementName = "OverriddenRootElementName";
  myXmlRootAttribute.Namespace = "http://www.microsoft.com";

  // Set the XmlRoot property to the XmlRoot object.
  myXmlAttributes.XmlRoot = myXmlRootAttribute;
  XmlAttributeOverrides myXmlAttributeOverrides = 
                 new XmlAttributeOverrides();
  
  /* Add the XmlAttributes object to the 
  XmlAttributeOverrides object. */
  myXmlAttributeOverrides.Add(typeof(Student), myXmlAttributes);

  // Create the Serializer, and return it.
  XmlSerializer myXmlSerializer = new XmlSerializer
   (typeof(Student), myXmlAttributeOverrides);
  return myXmlSerializer;
}
Public Sub SerializeOrder(filename As String)
  ' Create an XmlSerializer instance using the method below.
  Dim myXmlSerializer As XmlSerializer = CreateOverrider()

  ' Create the object, and set its Name property.
  Dim myStudent As New Student()
  myStudent.Name = "Student class1"

  ' Serialize the class, and close the TextWriter.
  Dim writer = New StreamWriter(filename)
  myXmlSerializer.Serialize(writer, myStudent)
  writer.Close()
End Sub

' Return an XmlSerializer to override the root serialization.
Public Function CreateOverrider() As XmlSerializer
  ' Create an XmlAttributes to override the default root element.
  Dim myXmlAttributes As New XmlAttributes()

  ' Create an XmlRootAttribute and set its element name and namespace.
  Dim myXmlRootAttribute As New XmlRootAttribute()
  myXmlRootAttribute.ElementName = "OverriddenRootElementName"
  myXmlRootAttribute.Namespace = "http://www.microsoft.com"

  ' Set the XmlRoot property to the XmlRoot object.
  myXmlAttributes.XmlRoot = myXmlRootAttribute
  Dim myXmlAttributeOverrides As New XmlAttributeOverrides()

  ' Add the XmlAttributes object to the XmlAttributeOverrides object.
  myXmlAttributeOverrides.Add(GetType(Student), myXmlAttributes)

  ' Create the Serializer, and return it.
  Dim myXmlSerializer As New XmlSerializer(GetType(Student), myXmlAttributeOverrides)
  Return myXmlSerializer
End Function

Poznámky

Zadejte, ElementName Pokud chcete, aby se název generovaného elementu XML lišil od názvu třídy.Specify an ElementName if you want the name of the generated XML element to differ from the class name.

Platí pro