XmlRootAttribute Třída

Definice

Ovládací prvky XML serializace atribut cíle jako kořenový element XML.Controls XML serialization of the attribute target as an XML root element.

public ref class XmlRootAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.ReturnValue | System.AttributeTargets.Struct)]
public class XmlRootAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.ReturnValue | System.AttributeTargets.Struct)>]
type XmlRootAttribute = class
  inherit Attribute
Public Class XmlRootAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
XmlRootAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad se vztahuje na XmlRootAttribute třídu.The following example applies the XmlRootAttribute to a class. Atribut určuje název elementu, obor názvů a to, zda je element kvalifikován a zda je xsi:nil atribut vygenerován, pokud je třída nastavena na hodnotu null .The attribute specifies the element name, namespace, and whether the element is qualified, and whether the xsi:nil attribute is generated if the class is set to null.

#using <System.Xml.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Xml::Schema;
using namespace System::Xml::Serialization;

[XmlRoot(Namespace="www.contoso.com",
ElementName="MyGroupName",
DataType="string",
IsNullable=true)]
public ref class Group
{
private:
  String^ groupNameValue;

public:

  // Insert code for the Group class.
  Group(){}

  Group( String^ groupNameVal )
  {
   groupNameValue = groupNameVal;
  }

  property String^ GroupName 
  {
   String^ get()
   {
     return groupNameValue;
   }
   void set( String^ value )
   {
     groupNameValue = value;
   }

  }

};

void SerializeGroup()
{
  // Create an instance of the Group class, and an
  // instance of the XmlSerializer to serialize it.
  Group^ myGroup = gcnew Group( "Redmond" );
  XmlSerializer^ ser = gcnew XmlSerializer( Group::typeid );

  // A FileStream is used to write the file.
  FileStream^ fs = gcnew FileStream( "group.xml",FileMode::Create );
  ser->Serialize( fs, myGroup );
  fs->Close();
  Console::WriteLine( myGroup->GroupName );
  Console::WriteLine( "Done" );
  Console::ReadLine();
}

int main()
{
  SerializeGroup();
}
using System;
using System.IO;
using System.Xml;
using System.Xml.Schema;
using System.Xml.Serialization;

[XmlRoot(Namespace = "www.contoso.com",
   ElementName = "MyGroupName",
   DataType = "string",
   IsNullable=true)]
public class Group
{
  private string groupNameValue;
  // Insert code for the Group class.
  public Group()
  {
  }

  public Group(string groupNameVal)
  {
    groupNameValue = groupNameVal;
  }

  public string GroupName
  {
    get{return groupNameValue;}
    set{groupNameValue = value;}
  }
}
public class Test
{
  static void Main()
  {
    Test t = new Test();
    t.SerializeGroup();
  }

  private void SerializeGroup()
  {
    // Create an instance of the Group class, and an
    // instance of the XmlSerializer to serialize it.
    Group myGroup = new Group("Redmond");
    XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(Group));
    // A FileStream is used to write the file.
    FileStream fs = new FileStream("group.xml",FileMode.Create);
    ser.Serialize(fs,myGroup);
    fs.Close();
    Console.WriteLine(myGroup.GroupName);
    Console.WriteLine("Done");
    Console.ReadLine();
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Xml
Imports System.Xml.Schema
Imports System.Xml.Serialization

<XmlRoot(Namespace:="www.contoso.com", _
  ElementName:="MyGroupName", _
  DataType:="string", _
  IsNullable:=True)> _
Public Class Group

  Private groupNameValue As String
  ' Insert code for the Group class.
  Public Sub New()

  End Sub

  Public Sub New(ByVal groupNameVal As String)

    groupNameValue = groupNameVal
  End Sub

  Property GroupName() As String
    Get
      Return groupNameValue
    End Get

    Set(ByVal Value As String)
      groupNameValue = Value
    End Set
  End Property
End Class

Public Class Test

  Shared Sub Main()

    Dim t As Test = New Test()
    t.SerializeGroup()
  End Sub

  Private Sub SerializeGroup()

    ' Create an instance of the Group class, and an
    ' instance of the XmlSerializer to serialize it.
    Dim myGroup As Group = New Group("Redmond")
    Dim ser As XmlSerializer = New XmlSerializer(GetType(Group))

    ' A FileStream is used to write the file.
    Dim fs As FileStream = New FileStream("group.xml", FileMode.Create)
    ser.Serialize(fs, myGroup)
    fs.Close()
    Console.WriteLine(myGroup.GroupName)
    Console.WriteLine("Done... Press any key to exit.")
    Console.ReadLine()
  End Sub

End Class

Poznámky

XmlRootAttributePatří do rodiny atributů, které řídí, jak XmlSerializer serializace nebo deserializace objektu.The XmlRootAttribute belongs to a family of attributes that controls how the XmlSerializer serializes or deserializes an object. Úplný seznam podobných atributů naleznete v tématu atributy, které řídí serializaci XML.For a complete list of similar attributes, see Attributes That Control XML Serialization.

Můžete použít XmlRootAttribute pro třídu, strukturu, výčet nebo rozhraní.You can apply the XmlRootAttribute to a class, structure, enumeration, or interface. Můžete také použít atribut pro návratovou hodnotu metody webové služby XML.You can also apply the attribute to the return value of an XML Web service method.

Každý dokument XML musí mít jeden kořenový element, který obsahuje všechny ostatní prvky.Every XML document must have a single root element that contains all the other elements. XmlRootAttributeUmožňuje řídit, jak XmlSerializer generuje kořenový prvek nastavením určitých vlastností.The XmlRootAttribute allows you to control how the XmlSerializer generates the root element by setting certain properties. Například zadejte název generovaného elementu XML nastavením ElementName Vlastnosti.For example, specify the name of the generated XML element by setting the ElementName property.

Další informace o použití atributů naleznete v tématu Attributes.For more information about using attributes, see Attributes.

Poznámka

XmlRootMísto delšího můžete použít slovo v kódu XmlRootAttribute .You can use the word XmlRoot in your code instead of the longer XmlRootAttribute.

Konstruktory

XmlRootAttribute()

Inicializuje novou instanci XmlRootAttribute třídy.Initializes a new instance of the XmlRootAttribute class.

XmlRootAttribute(String)

Inicializuje novou instanci XmlRootAttribute třídy a určí název kořenového elementu XML.Initializes a new instance of the XmlRootAttribute class and specifies the name of the XML root element.

Vlastnosti

DataType

Získá nebo nastaví datový typ XSD kořenového elementu XML.Gets or sets the XSD data type of the XML root element.

ElementName

Získá nebo nastaví název elementu XML, který je generován a rozpoznán v XmlSerializer Serialize(TextWriter, Object) uvedeném pořadí třídou a Deserialize(Stream) metodami.Gets or sets the name of the XML element that is generated and recognized by the XmlSerializer class's Serialize(TextWriter, Object) and Deserialize(Stream) methods, respectively.

IsNullable

Získává nebo nastavuje hodnotu, která indikuje, jestli XmlSerializer musí serializovat člen, který je nastavený na null xsi:nil atribut nastavený na true .Gets or sets a value that indicates whether the XmlSerializer must serialize a member that is set to null into the xsi:nil attribute set to true.

Namespace

Získá nebo nastaví obor názvů pro kořenový prvek XML.Gets or sets the namespace for the XML root element.

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.Returns the hash code for this instance.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Získá Type aktuální instanci.Gets the Type of the current instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří kopii aktuálního seznamu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.Returns a string that represents the current object.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu pro objekt, který lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také