XmlSerializerNamespaces.Count Vlastnost

Definice

Získá počet párů předpon a oboru názvů v kolekci.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet párů předpon a oboru názvů v kolekci.

Platí pro