XmlWriter Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci XmlWriter třídy.Initializes a new instance of the XmlWriter class.

protected:
 XmlWriter();
protected XmlWriter ();
Protected Sub New ()

Platí pro