XmlWriter.Dispose Metoda

Definice

Uvolní prostředky využívané třídou XmlWriter.Releases the resources used by the XmlWriter class.

Přetížení

Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí XmlWriter třídy.Releases all resources used by the current instance of the XmlWriter class.

Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané XmlWriter a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the XmlWriter and optionally releases the managed resources.

Dispose()

Uvolní všechny prostředky používané aktuální instancí XmlWriter třídy.Releases all resources used by the current instance of the XmlWriter class.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Výjimky

XmlWriterMetoda byla volána před dokončením předchozí asynchronní operace.An XmlWriter method was called before a previous asynchronous operation finished. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána se zprávou "asynchronní operace již probíhá".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Platí pro

Dispose(Boolean)

Uvolní nespravované prostředky používané XmlWriter a volitelně uvolňuje spravované prostředky.Releases the unmanaged resources used by the XmlWriter and optionally releases the managed resources.

protected:
 virtual void Dispose(bool disposing);
protected virtual void Dispose (bool disposing);
abstract member Dispose : bool -> unit
override this.Dispose : bool -> unit
Protected Overridable Sub Dispose (disposing As Boolean)

Parametry

disposing
Boolean

Hodnota true slouží k uvolnění spravovaných i nespravovaných prostředků, hodnota false slouží k uvolnění pouze nespravovaných prostředků.true to release both managed and unmanaged resources; false to release only unmanaged resources.

Výjimky

XmlWriterMetoda byla volána před dokončením předchozí asynchronní operace.An XmlWriter method was called before a previous asynchronous operation finished. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána se zprávou "asynchronní operace již probíhá".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Platí pro