XmlWriter.Settings Vlastnost

Definice

Získá XmlWriterSettings objekt použitý k vytvoření této XmlWriter instance.Gets the XmlWriterSettings object used to create this XmlWriter instance.

public:
 virtual property System::Xml::XmlWriterSettings ^ Settings { System::Xml::XmlWriterSettings ^ get(); };
public virtual System.Xml.XmlWriterSettings Settings { get; }
public virtual System.Xml.XmlWriterSettings? Settings { get; }
member this.Settings : System.Xml.XmlWriterSettings
Public Overridable ReadOnly Property Settings As XmlWriterSettings

Hodnota vlastnosti

XmlWriterSettings

XmlWriterSettingsObjekt použitý k vytvoření této instance zapisovače.The XmlWriterSettings object used to create this writer instance. Pokud tento zapisovač nebyl vytvořen pomocí Create metody, vrátí tato vlastnost null .If this writer was not created using the Create method, this property returns null.

Výjimky

XmlWriterMetoda byla volána před dokončením předchozí asynchronní operace.An XmlWriter method was called before a previous asynchronous operation finished. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána se zprávou "asynchronní operace již probíhá".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

Poznámky

XmlWriterSettingsTřída se používá k určení sady funkcí pro podporu pro vytvořenou instanci zapisovače.The XmlWriterSettings class is used to specify the set of features to support on the created writer instance. XmlWriterSettingsObjekt vrácený Settings vlastností nelze upravovat.The XmlWriterSettings object returned by the Settings property cannot be modified. Při každém pokusu o změnu jednotlivých nastavení dojde k vyvolání výjimky.Any attempt to change individual settings results in an exception being thrown.

Platí pro