XmlWriter.WriteAttributeString Metoda

Definice

Při přepsání v odvozené třídě zapíše atribut se zadanou hodnotou.When overridden in a derived class, writes an attribute with the specified value.

Přetížení

WriteAttributeString(String, String, String, String)

Při přepsání v odvozené třídě zapíše atribut se zadanou předponou, místním názvem, identifikátorem URI oboru názvů a hodnotou.When overridden in a derived class, writes out the attribute with the specified prefix, local name, namespace URI, and value.

WriteAttributeString(String, String, String)

Při přepsání v odvozené třídě zapíše atribut se zadaným místním názvem, identifikátorem URI oboru názvů a hodnotou.When overridden in a derived class, writes an attribute with the specified local name, namespace URI, and value.

WriteAttributeString(String, String)

Při přepsání v odvozené třídě zapíše atribut se zadaným místním názvem a hodnotou.When overridden in a derived class, writes out the attribute with the specified local name and value.

Poznámky

Asynchronní verze této metody naleznete v tématu WriteElementStringAsync .For the asynchronous version of this method, see WriteElementStringAsync.

WriteAttributeString(String, String, String, String)

Při přepsání v odvozené třídě zapíše atribut se zadanou předponou, místním názvem, identifikátorem URI oboru názvů a hodnotou.When overridden in a derived class, writes out the attribute with the specified prefix, local name, namespace URI, and value.

public:
 void WriteAttributeString(System::String ^ prefix, System::String ^ localName, System::String ^ ns, System::String ^ value);
public void WriteAttributeString (string prefix, string localName, string ns, string value);
public void WriteAttributeString (string? prefix, string localName, string? ns, string? value);
member this.WriteAttributeString : string * string * string * string -> unit
Public Sub WriteAttributeString (prefix As String, localName As String, ns As String, value As String)

Parametry

prefix
String

Předpona oboru názvů atributu.The namespace prefix of the attribute.

localName
String

Místní název atributu.The local name of the attribute.

ns
String

Identifikátor URI oboru názvů atributuThe namespace URI of the attribute.

value
String

Hodnota atributuThe value of the attribute.

Výjimky

Stav zapisovače není WriteState.Element nebo je modul pro zápis uzavřen.The state of writer is not WriteState.Element or writer is closed.

-nebo--or- XmlWriterMetoda byla volána před dokončením předchozí asynchronní operace.An XmlWriter method was called before a previous asynchronous operation finished. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána se zprávou "asynchronní operace již probíhá".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

xml:space xml:lang Hodnota atributu nebo je neplatná.The xml:space or xml:lang attribute value is invalid.

localNameNebo ns je null .The localName or ns is null.

Příklady

Následující příklad používá WriteAttributeString metodu k zápisu deklarace oboru názvů.The following example uses the WriteAttributeString method to write a namespace declaration.

#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Xml;
void main()
{
  XmlWriter^ writer = nullptr;
  writer = XmlWriter::Create( L"sampledata.xml" );
  
  // Write the root element.
  writer->WriteStartElement( L"book" );
  
  // Write the xmlns:bk="urn:book" namespace declaration.
  writer->WriteAttributeString( L"xmlns", L"bk", nullptr, L"urn:book" );
  
  // Write the bk:ISBN="1-800-925" attribute.
  writer->WriteAttributeString( L"ISBN", L"urn:book", L"1-800-925" );
  writer->WriteElementString( L"price", L"19.95" );
  
  // Write the close tag for the root element.
  writer->WriteEndElement();
  
  // Write the XML to file and close the writer.
  writer->Flush();
  writer->Close();
}
using System;
using System.IO;
using System.Xml;

public class Sample {

 public static void Main() {

   XmlWriter writer = null;

   writer = XmlWriter.Create("sampledata.xml");

   // Write the root element.
   writer.WriteStartElement("book");

   // Write the xmlns:bk="urn:book" namespace declaration.
   writer.WriteAttributeString("xmlns","bk", null,"urn:book");

   // Write the bk:ISBN="1-800-925" attribute.
   writer.WriteAttributeString("ISBN", "urn:book", "1-800-925");

   writer.WriteElementString("price", "19.95");

   // Write the close tag for the root element.
   writer.WriteEndElement();

   // Write the XML to file and close the writer.
   writer.Flush();
   writer.Close();
 }
}
Imports System.IO
Imports System.Xml

Public Class Sample 

 Public Shared Sub Main() 
 
   Dim writer As XmlWriter = Nothing

   writer = XmlWriter.Create("sampledata.xml")
    
   ' Write the root element.
   writer.WriteStartElement("book")

   ' Write the xmlns:bk="urn:book" namespace declaration.
   writer.WriteAttributeString("xmlns","bk", Nothing,"urn:book")
 
   ' Write the bk:ISBN="1-800-925" attribute.
   writer.WriteAttributeString("ISBN", "urn:book", "1-800-925")

   writer.WriteElementString("price", "19.95")

   ' Write the close tag for the root element.
   writer.WriteEndElement()
       
   ' Write the XML to file and close the writer.
   writer.Flush()
   writer.Close() 

 End Sub
End Class

Poznámky

Tato metoda zapisuje atribut s uživatelem definovaným prefixem oboru názvů a přidruží ho k danému oboru názvů.This method writes out the attribute with a user defined namespace prefix and associates it with the given namespace. Pokud je předpona "xmlns", tato metoda také považuje tuto metodu za deklaraci oboru názvů a přidruží deklaraci deklarované s identifikátorem URI oboru názvů, který je součástí dané hodnoty atributu.If the prefix is "xmlns" then this method also treats this as a namespace declaration and associates the declared prefix with the namespace URI provided in the given attribute value. V tomto případě ns argument může být null .In this case the ns argument can be null.

WriteAttributeString provede následující akce:WriteAttributeString does the following:

 • Pokud hodnota atributu obsahuje dvojité nebo jednoduché uvozovky, nahradí se v &quot; a &apos; .If the attribute value includes double or single quotes, they are replaced with &quot; and &apos; respectively.

 • Při psaní xml:space atributu zapisovač ověřuje, zda je hodnota atributu platná.If writing an xml:space attribute, the writer verifies the attribute value is valid. (Platné hodnoty jsou preserve nebo default .)(Valid values are preserve or default.)

 • Při psaní xml:lang atributu zapisovač neověřuje, že hodnota atributu je platná podle doporučení W3C XML 1,0.If writing an xml:lang attribute, the writer does not verify that the attribute value is valid according to the W3C XML 1.0 recommendation.

Asynchronní verze této metody naleznete v tématu WriteAttributeStringAsync .For the asynchronous version of this method, see WriteAttributeStringAsync.

Platí pro

WriteAttributeString(String, String, String)

Při přepsání v odvozené třídě zapíše atribut se zadaným místním názvem, identifikátorem URI oboru názvů a hodnotou.When overridden in a derived class, writes an attribute with the specified local name, namespace URI, and value.

public:
 void WriteAttributeString(System::String ^ localName, System::String ^ ns, System::String ^ value);
public void WriteAttributeString (string localName, string ns, string value);
public void WriteAttributeString (string localName, string? ns, string? value);
member this.WriteAttributeString : string * string * string -> unit
Public Sub WriteAttributeString (localName As String, ns As String, value As String)

Parametry

localName
String

Místní název atributu.The local name of the attribute.

ns
String

Identifikátor URI oboru názvů, který se má přidružit k atributu.The namespace URI to associate with the attribute.

value
String

Hodnota atributuThe value of the attribute.

Výjimky

Stav zapisovače není WriteState.Element nebo je modul pro zápis uzavřen.The state of writer is not WriteState.Element or writer is closed.

-nebo--or- XmlWriterMetoda byla volána před dokončením předchozí asynchronní operace.An XmlWriter method was called before a previous asynchronous operation finished. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána se zprávou "asynchronní operace již probíhá".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

xml:space xml:lang Hodnota atributu nebo je neplatná.The xml:space or xml:lang attribute value is invalid.

Příklady

Následující příklad používá WriteAttributeString metodu k zápisu deklarace oboru názvů.The following example uses the WriteAttributeString method to write a namespace declaration.

#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Xml;
void main()
{
  XmlWriter^ writer = nullptr;
  writer = XmlWriter::Create( L"sampledata.xml" );
  
  // Write the root element.
  writer->WriteStartElement( L"book" );
  
  // Write the xmlns:bk="urn:book" namespace declaration.
  writer->WriteAttributeString( L"xmlns", L"bk", nullptr, L"urn:book" );
  
  // Write the bk:ISBN="1-800-925" attribute.
  writer->WriteAttributeString( L"ISBN", L"urn:book", L"1-800-925" );
  writer->WriteElementString( L"price", L"19.95" );
  
  // Write the close tag for the root element.
  writer->WriteEndElement();
  
  // Write the XML to file and close the writer.
  writer->Flush();
  writer->Close();
}
using System;
using System.IO;
using System.Xml;

public class Sample {

 public static void Main() {

   XmlWriter writer = null;

   writer = XmlWriter.Create("sampledata.xml");

   // Write the root element.
   writer.WriteStartElement("book");

   // Write the xmlns:bk="urn:book" namespace declaration.
   writer.WriteAttributeString("xmlns","bk", null,"urn:book");

   // Write the bk:ISBN="1-800-925" attribute.
   writer.WriteAttributeString("ISBN", "urn:book", "1-800-925");

   writer.WriteElementString("price", "19.95");

   // Write the close tag for the root element.
   writer.WriteEndElement();

   // Write the XML to file and close the writer.
   writer.Flush();
   writer.Close();
 }
}
Imports System.IO
Imports System.Xml

Public Class Sample 

 Public Shared Sub Main() 
 
   Dim writer As XmlWriter = Nothing

   writer = XmlWriter.Create("sampledata.xml")
    
   ' Write the root element.
   writer.WriteStartElement("book")

   ' Write the xmlns:bk="urn:book" namespace declaration.
   writer.WriteAttributeString("xmlns","bk", Nothing,"urn:book")
 
   ' Write the bk:ISBN="1-800-925" attribute.
   writer.WriteAttributeString("ISBN", "urn:book", "1-800-925")

   writer.WriteElementString("price", "19.95")

   ' Write the close tag for the root element.
   writer.WriteEndElement()
       
   ' Write the XML to file and close the writer.
   writer.Flush()
   writer.Close() 

 End Sub
End Class

Poznámky

Tato metoda zapisuje atribut s uživatelem definovaným prefixem oboru názvů a přidruží ho k danému oboru názvů.This method writes out the attribute with a user defined namespace prefix and associates it with the given namespace. Pokud localName je "xmlns", tato metoda také považuje tuto metodu za deklaraci oboru názvů.If localName is "xmlns" then this method also treats this as a namespace declaration. V takovém případě ns může být argument null .In this case, the ns argument can be null.

WriteAttributeString provede následující akce:WriteAttributeString does the following:

 • Pokud hodnota atributu obsahuje dvojité nebo jednoduché uvozovky, nahradí se v &quot; a &apos; .If the attribute value includes double or single quotes, they are replaced with &quot; and &apos; respectively.

 • Při psaní xml:space atributu zapisovač ověřuje, zda je hodnota atributu platná.If writing an xml:space attribute, the writer verifies the attribute value is valid. (Platné hodnoty jsou preserve nebo default .)(Valid values are preserve or default.)

 • Při psaní xml:lang atributu zapisovač neověřuje, že hodnota atributu je platná podle doporučení W3C XML 1,0.If writing an xml:lang attribute, the writer does not verify that the attribute value is valid according to the W3C XML 1.0 recommendation.

Asynchronní verze této metody naleznete v tématu WriteAttributeStringAsync .For the asynchronous version of this method, see WriteAttributeStringAsync.

Platí pro

WriteAttributeString(String, String)

Při přepsání v odvozené třídě zapíše atribut se zadaným místním názvem a hodnotou.When overridden in a derived class, writes out the attribute with the specified local name and value.

public:
 void WriteAttributeString(System::String ^ localName, System::String ^ value);
public void WriteAttributeString (string localName, string value);
public void WriteAttributeString (string localName, string? value);
member this.WriteAttributeString : string * string -> unit
Public Sub WriteAttributeString (localName As String, value As String)

Parametry

localName
String

Místní název atributu.The local name of the attribute.

value
String

Hodnota atributuThe value of the attribute.

Výjimky

Stav zapisovače není WriteState.Element nebo je modul pro zápis uzavřen.The state of writer is not WriteState.Element or writer is closed.

-nebo--or-

XmlWriterMetoda byla volána před dokončením předchozí asynchronní operace.An XmlWriter method was called before a previous asynchronous operation finished. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána se zprávou "asynchronní operace již probíhá".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

xml:space xml:lang Hodnota atributu nebo je neplatná.The xml:space or xml:lang attribute value is invalid.

Příklady

Následující příklad zapisuje knihu.The following example writes out a book.

#using <System.Xml.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Xml;
public ref class Sample
{
private:
  static String^ m_Document = L"sampledata.xml";

public:
  static void Main()
  {
   XmlWriter^ writer = nullptr;
   try
   {
     XmlWriterSettings^ settings = gcnew XmlWriterSettings;
     settings->Indent = true;
     writer = XmlWriter::Create( m_Document,settings );
     writer->WriteComment( L"sample XML fragment" );
     
     // Write an element (this one is the root).
     writer->WriteStartElement( L"book" );
     
     // Write the namespace declaration.
     writer->WriteAttributeString( L"xmlns", L"bk", nullptr, L"urn:samples" );
     
     // Write the genre attribute.
     writer->WriteAttributeString( L"genre", L"novel" );
     
     // Write the title.
     writer->WriteStartElement( L"title" );
     writer->WriteString( L"The Handmaid's Tale" );
     writer->WriteEndElement();
     
     // Write the price.
     writer->WriteElementString( L"price", L"19.95" );
     
     // Lookup the prefix and write the ISBN element.
     String^ prefix = writer->LookupPrefix( L"urn:samples" );
     writer->WriteStartElement( prefix, L"ISBN", L"urn:samples" );
     writer->WriteString( L"1-861003-78" );
     writer->WriteEndElement();
     
     // Write the style element (shows a different way to handle prefixes).
     writer->WriteElementString( L"style", L"urn:samples", L"hardcover" );
     
     // Write the close tag for the root element.
     writer->WriteEndElement();
     
     // Write the XML to file and close the writer.
     writer->Flush();
     writer->Close();
   }
   finally
   {
     if ( writer != nullptr )
         writer->Close();
   }

  }

};

void main()
{
  Sample::Main();
}

using System;
using System.IO;
using System.Xml;

 public class Sample
 {
  private const string m_Document = "sampledata.xml";

  public static void Main() {

   XmlWriter writer = null;

   try {

    XmlWriterSettings settings = new XmlWriterSettings();
    settings.Indent = true;
    writer = XmlWriter.Create (m_Document, settings);

    writer.WriteComment("sample XML fragment");

    // Write an element (this one is the root).
    writer.WriteStartElement("book");

    // Write the namespace declaration.
    writer.WriteAttributeString("xmlns", "bk", null, "urn:samples");

    // Write the genre attribute.
    writer.WriteAttributeString("genre", "novel");

    // Write the title.
    writer.WriteStartElement("title");
    writer.WriteString("The Handmaid's Tale");
    writer.WriteEndElement();

    // Write the price.
    writer.WriteElementString("price", "19.95");

    // Lookup the prefix and write the ISBN element.
    string prefix = writer.LookupPrefix("urn:samples");
    writer.WriteStartElement(prefix, "ISBN", "urn:samples");
    writer.WriteString("1-861003-78");
    writer.WriteEndElement();

    // Write the style element (shows a different way to handle prefixes).
    writer.WriteElementString("style", "urn:samples", "hardcover");

    // Write the close tag for the root element.
    writer.WriteEndElement();

    // Write the XML to file and close the writer.
    writer.Flush();
    writer.Close();
   }

   finally {
    if (writer != null)
      writer.Close();
   }
  }
 }
Option Strict
Option Explicit

Imports System.IO
Imports System.Xml

Public Class Sample
  Private Shared m_Document As String = "sampledata.xml"
  
  Public Shared Sub Main()
    Dim writer As XmlWriter = Nothing
    
   Try

    Dim settings As XmlWriterSettings = new XmlWriterSettings()
    settings.Indent = true
    writer = XmlWriter.Create (m_Document, settings)
      
    writer.WriteComment("sample XML fragment")
      
    ' Write an element (this one is the root).
    writer.WriteStartElement("book")
      
    ' Write the namespace declaration.
    writer.WriteAttributeString("xmlns", "bk", Nothing, "urn:samples")
      
    ' Write the genre attribute.
    writer.WriteAttributeString("genre", "novel")
      
    ' Write the title.
    writer.WriteStartElement("title")
    writer.WriteString("The Handmaid's Tale")
    writer.WriteEndElement()
      
    ' Write the price.
    writer.WriteElementString("price", "19.95")
      
    ' Lookup the prefix and write the ISBN element.
    Dim prefix As String = writer.LookupPrefix("urn:samples")
    writer.WriteStartElement(prefix, "ISBN", "urn:samples")
    writer.WriteString("1-861003-78")
    writer.WriteEndElement()
      
    ' Write the style element (shows a different way to handle prefixes).
    writer.WriteElementString("style", "urn:samples", "hardcover")
      
    ' Write the close tag for the root element.
    writer.WriteEndElement()
      
    ' Write the XML to file and close the writer.
    writer.Flush()
    writer.Close()
    
    Finally
      If Not (writer Is Nothing) Then
        writer.Close()
      End If
    End Try

  End Sub
End Class

Poznámky

WriteAttributeString provede následující akce:WriteAttributeString does the following:

 • Pokud hodnota atributu obsahuje dvojité nebo jednoduché uvozovky, nahradí se v &quot; a &apos; .If the attribute value includes double or single quotes, they are replaced with &quot; and &apos; respectively.

 • Při psaní xml:space atributu zapisovač ověřuje, zda je hodnota atributu platná.If writing an xml:space attribute, the writer verifies the attribute value is valid. (Platné hodnoty jsou preserve nebo default .)(Valid values are preserve or default.)

 • Při psaní xml:lang atributu zapisovač neověřuje, že hodnota atributu je platná podle doporučení W3C XML 1,0.If writing an xml:lang attribute, the writer does not verify that the attribute value is valid according to the W3C XML 1.0 recommendation.

Asynchronní verze této metody naleznete v tématu WriteAttributeStringAsync .For the asynchronous version of this method, see WriteAttributeStringAsync.

Platí pro