XmlWriter.WriteEndElementAsync Metoda

Definice

Asynchronně uzavře jeden element a zapop odpovídající obor názvů.Asynchronously closes one element and pops the corresponding namespace scope.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ WriteEndElementAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.Task WriteEndElementAsync ();
abstract member WriteEndElementAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
override this.WriteEndElementAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function WriteEndElementAsync () As Task

Návraty

Task

Úloha, která představuje asynchronní WriteEndElement operaci.The task that represents the asynchronous WriteEndElement operation.

Výjimky

XmlWriterMetoda byla volána před dokončením předchozí asynchronní operace.An XmlWriter method was called before a previous asynchronous operation finished. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána se zprávou "asynchronní operace již probíhá".In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "An asynchronous operation is already in progress."

-nebo--or-

XmlWriterByla volána asynchronní metoda bez nastavení Async příznaku na true .An XmlWriter asynchronous method was called without setting the Async flag to true. V tomto případě InvalidOperationException je vyvolána zpráva "nastavte vlastnost XmlWriterSettings. Async na hodnotu true, pokud chcete použít asynchronní metody."In this case, InvalidOperationException is thrown with the message "Set XmlWriterSettings.Async to true if you want to use Async Methods."

Poznámky

Toto je asynchronní verze nástroje se WriteEndElement stejnou funkcí.This is the asynchronous version of WriteEndElement, with the same functionality. Chcete-li použít tuto metodu, musíte nastavit Async příznak na true .To use this method, you must set the Async flag to true.

Platí pro