XPathNavigator.MoveToNextNamespace Metoda

Definice

Přesune na XPathNavigator Další uzel oboru názvů.Moves the XPathNavigator to the next namespace node.

Přetížení

MoveToNextNamespace()

Přesune na XPathNavigator Další uzel oboru názvů.Moves the XPathNavigator to the next namespace node.

MoveToNextNamespace(XPathNamespaceScope)

Při přepsání v odvozené třídě přesune na XPathNavigator Další uzel oboru názvů, který odpovídá XPathNamespaceScope zadanému uzlu.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the next namespace node matching the XPathNamespaceScope specified.

MoveToNextNamespace()

Přesune na XPathNavigator Další uzel oboru názvů.Moves the XPathNavigator to the next namespace node.

public:
 bool MoveToNextNamespace();
public bool MoveToNextNamespace ();
member this.MoveToNextNamespace : unit -> bool
Public Function MoveToNextNamespace () As Boolean

Návraty

Boolean

true Pokud XPathNavigator dojde k úspěšnému přesunutí do dalšího uzlu oboru názvů, v opačném případě false .true if the XPathNavigator is successful moving to the next namespace node; otherwise, false. Pokud false XPathNavigator je pozice nezměněná.If false, the position of the XPathNavigator is unchanged.

Poznámky

XPathNavigatorTřída vrátí uzly oboru názvů v pořadí obráceného dokumentu.The XPathNavigator class returns namespace nodes in reverse document order. Proto se MoveToNextNamespace v podstatě přesune na uzel oboru názvů nad rámec, který je v aktuálním oboru.Therefore, MoveToNextNamespace essentially moves to the namespace node above the one in the current scope.

Pokud XPathNavigator není aktuálně umístěn na uzlu oboru názvů, tato metoda vrátí false a pozice se XPathNavigator nemění.If the XPathNavigator is not currently positioned on a namespace node, this method returns false and the position of the XPathNavigator does not change.

Když XPathNavigator je umístěn na uzlu oboru názvů, metody MoveToNext , MoveToPrevious a MoveToFirst nejsou použitelné.When the XPathNavigator is positioned on a namespace node, the methods MoveToNext, MoveToPrevious, and MoveToFirst are not applicable. Tyto metody vždy vracejí false a nemění pozici XPathNavigator .These methods always return false and do not change the position of the XPathNavigator.

Po XPathNavigator umístění na uzel oboru názvů volejte MoveToParent pro přesun zpět na uzel elementu.After the XPathNavigator is positioned on an namespace node, call MoveToParent to move back to the element node.

Definice uzlů oboru názvů najdete v části 5,4 doporučení jazyka XML Path (XPath) pro W3C.For a definition of namespace nodes, see section 5.4 of the W3C XML Path Language (XPath) recommendation.

Viz také

Platí pro

MoveToNextNamespace(XPathNamespaceScope)

Při přepsání v odvozené třídě přesune na XPathNavigator Další uzel oboru názvů, který odpovídá XPathNamespaceScope zadanému uzlu.When overridden in a derived class, moves the XPathNavigator to the next namespace node matching the XPathNamespaceScope specified.

public:
 abstract bool MoveToNextNamespace(System::Xml::XPath::XPathNamespaceScope namespaceScope);
public abstract bool MoveToNextNamespace (System.Xml.XPath.XPathNamespaceScope namespaceScope);
abstract member MoveToNextNamespace : System.Xml.XPath.XPathNamespaceScope -> bool
Public MustOverride Function MoveToNextNamespace (namespaceScope As XPathNamespaceScope) As Boolean

Parametry

namespaceScope
XPathNamespaceScope

XPathNamespaceScopeHodnota popisující obor oboru názvů.An XPathNamespaceScope value describing the namespace scope.

Návraty

Boolean

true Pokud XPathNavigator dojde k úspěšnému přesunutí do dalšího uzlu oboru názvů, v opačném případě false .true if the XPathNavigator is successful moving to the next namespace node; otherwise, false. Pokud false XPathNavigator je pozice nezměněná.If false, the position of the XPathNavigator is unchanged.

Poznámky

XPathNavigatorTřída vrátí uzly oboru názvů v pořadí obráceného dokumentu.The XPathNavigator class returns namespace nodes in reverse document order.

Pokud XPathNavigator není aktuálně umístěn na uzlu oboru názvů, tato metoda vrátí false a pozice se XPathNavigator nemění.If the XPathNavigator is not currently positioned on a namespace node, this method returns false and the position of the XPathNavigator does not change.

Když XPathNavigator je umístěn na uzlu oboru názvů, metody MoveToNext , MoveToPrevious a MoveToFirst nejsou použitelné.When the XPathNavigator is positioned on a namespace node, the methods MoveToNext, MoveToPrevious, and MoveToFirst are not applicable. Tyto metody vždy vracejí false a nemění pozici XPathNavigator .These methods always return false and do not change the position of the XPathNavigator.

Po XPathNavigator umístění na uzel oboru názvů volejte MoveToParent pro přesun zpět na uzel elementu.After the XPathNavigator is positioned on an namespace node, call MoveToParent to move back to the element node.

Definice uzlů oboru názvů najdete v části 5,4 doporučení jazyka XML Path (XPath) pro W3C.For a definition of namespace nodes, see section 5.4 of the W3C XML Path Language (XPath) recommendation.

Viz také

Platí pro