XPathNavigator.ReplaceRange(XPathNavigator) Metoda

Definice

Nahradí rozsah uzlů na stejné úrovni z aktuálního uzlu na určený uzel.Replaces a range of sibling nodes from the current node to the node specified.

public:
 virtual System::Xml::XmlWriter ^ ReplaceRange(System::Xml::XPath::XPathNavigator ^ lastSiblingToReplace);
public virtual System.Xml.XmlWriter ReplaceRange (System.Xml.XPath.XPathNavigator lastSiblingToReplace);
abstract member ReplaceRange : System.Xml.XPath.XPathNavigator -> System.Xml.XmlWriter
override this.ReplaceRange : System.Xml.XPath.XPathNavigator -> System.Xml.XmlWriter
Public Overridable Function ReplaceRange (lastSiblingToReplace As XPathNavigator) As XmlWriter

Parametry

lastSiblingToReplace
XPathNavigator

XPathNavigatorUmístěný na posledním uzlu na stejné úrovni v rozsahu, který má být nahrazen.An XPathNavigator positioned on the last sibling node in the range to replace.

Návraty

XmlWriter

XmlWriterObjekt, který slouží k určení rozsahu nahrazení.An XmlWriter object used to specify the replacement range.

Výjimky

XPathNavigatorZadaný parametr je null .The XPathNavigator specified is null.

Nepodporuje XPathNavigator úpravy.The XPathNavigator does not support editing.

Zadaný poslední uzel, který se má nahradit, není platným uzlem na stejné úrovni jako aktuální uzel.The last node to replace specified is not a valid sibling node of the current node.

Příklady

V následujícím příkladu jsou první a druhý prvek book contosoBooks.xml souboru nahrazeny novým prázdným book elementem pomocí ReplaceRange metody.In the following example, the first and second book elements of the contosoBooks.xml file are replaced with a new empty book element using the ReplaceRange method.

XmlDocument^ document = gcnew XmlDocument();
document->Load("contosoBooks.xml");
XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();

XmlNamespaceManager^ manager = gcnew XmlNamespaceManager(document->NameTable);
manager->AddNamespace("bk", "http://www.contoso.com/books");

XPathNavigator^ first = navigator->SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[1]", manager);
XPathNavigator^ last = navigator->SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[2]", manager);

navigator->MoveTo(first);
XmlWriter^ newRange = navigator->ReplaceRange(last);
newRange->WriteStartElement("book");
  newRange->WriteAttributeString("genre", "");
  newRange->WriteAttributeString("publicationdate", "2005-04-07");
  newRange->WriteAttributeString("ISBN", "0");
  newRange->WriteStartElement("title");
    newRange->WriteString("New Book");
  newRange->WriteEndElement();
  newRange->WriteStartElement("author");
    newRange->WriteStartElement("first-name");
      newRange->WriteString("First Name");
    newRange->WriteEndElement();
    newRange->WriteStartElement("last-name");
      newRange->WriteString("Last Name");
    newRange->WriteEndElement();
  newRange->WriteEndElement();
  newRange->WriteElementString("price", "$0.00");
newRange->WriteEndElement();
newRange->Close();
Console::WriteLine(navigator->OuterXml);
XmlDocument document = new XmlDocument();
document.Load("contosoBooks.xml");
XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();

XmlNamespaceManager manager = new XmlNamespaceManager(document.NameTable);
manager.AddNamespace("bk", "http://www.contoso.com/books");

XPathNavigator first = navigator.SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[1]", manager);
XPathNavigator last = navigator.SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[2]", manager);

navigator.MoveTo(first);
XmlWriter newRange = navigator.ReplaceRange(last);
newRange.WriteStartElement("book");
newRange.WriteAttributeString("genre", "");
newRange.WriteAttributeString("publicationdate", "2005-04-07");
newRange.WriteAttributeString("ISBN", "0");
newRange.WriteStartElement("title");
newRange.WriteString("New Book");
newRange.WriteEndElement();
newRange.WriteStartElement("author");
newRange.WriteStartElement("first-name");
newRange.WriteString("First Name");
newRange.WriteEndElement();
newRange.WriteStartElement("last-name");
newRange.WriteString("Last Name");
newRange.WriteEndElement();
newRange.WriteEndElement();
newRange.WriteElementString("price", "$0.00");
newRange.WriteEndElement();
newRange.Close();
Console.WriteLine(navigator.OuterXml);
Dim document As XmlDocument = New XmlDocument()
document.Load("contosoBooks.xml")
Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()

Dim manager As XmlNamespaceManager = New XmlNamespaceManager(document.NameTable)
manager.AddNamespace("bk", "http://www.contoso.com/books")

Dim first As XPathNavigator = navigator.SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[1]", manager)
Dim last As XPathNavigator = navigator.SelectSingleNode("/bk:bookstore/bk:book[2]", manager)

navigator.MoveTo(first)
Dim newRange As XmlWriter = navigator.ReplaceRange(last)
newRange.WriteStartElement("book")
newRange.WriteAttributeString("genre", "")
newRange.WriteAttributeString("publicationdate", "2005-04-07")
newRange.WriteAttributeString("ISBN", "0")
newRange.WriteStartElement("title")
newRange.WriteString("New Book")
newRange.WriteEndElement()
newRange.WriteStartElement("author")
newRange.WriteStartElement("first-name")
newRange.WriteString("First Name")
newRange.WriteEndElement()
newRange.WriteStartElement("last-name")
newRange.WriteString("Last Name")
newRange.WriteEndElement()
newRange.WriteEndElement()
newRange.WriteElementString("price", "$0.00")
newRange.WriteEndElement()
newRange.Close()
Console.WriteLine(navigator.OuterXml)

Tento příklad přebírá contosoBooks.xml soubor jako vstup.The example takes the contosoBooks.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<bookstore xmlns="http://www.contoso.com/books"> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Poznámky

ReplaceRangeMetoda nahrazuje rozsah uzlů na stejné úrovni z aktuálního uzlu, na kterém XPathNavigator je umístěn (včetně), do uzlu určeného XPathNavigator parametrem (včetně).The ReplaceRange method replaces a range of sibling nodes from the current node the XPathNavigator is positioned on (inclusive) to the node specified by the XPathNavigator parameter (inclusive).

Poznámka

Rozsah nahrazení není vložen, dokud Close XmlWriter není volána metoda objektu.The replacement range is not inserted until the Close method of the XmlWriter object is called.

Platí pro