XPathNavigator.SetTypedValue(Object) Metoda

Definice

Nastaví zadanou hodnotu aktuálního uzlu.Sets the typed value of the current node.

public:
 virtual void SetTypedValue(System::Object ^ typedValue);
public virtual void SetTypedValue (object typedValue);
abstract member SetTypedValue : obj -> unit
override this.SetTypedValue : obj -> unit
Public Overridable Sub SetTypedValue (typedValue As Object)

Parametry

typedValue
Object

Nová zadaná hodnota uzlu.The new typed value of the node.

Výjimky

Nepodporuje XPathNavigator typ zadaného objektu.The XPathNavigator does not support the type of the object specified.

Zadaná hodnota nemůže být null .The value specified cannot be null.

XPathNavigatorNení umístěn na uzlu elementu nebo atributu.The XPathNavigator is not positioned on an element or attribute node.

Nepodporuje XPathNavigator úpravy.The XPathNavigator does not support editing.

Příklady

V následujícím příkladu se SetTypedValue Metoda používá k aktualizaci všech price prvků v contosoBooks.xml souboru pomocí XmlNamespaceManager objektu k překladu prefixů oboru názvů ve výrazu XPath.In the following example, the SetTypedValue method is used to update all price elements in the contosoBooks.xml file using the XmlNamespaceManager object to resolve namespace prefixes in the XPath expression.

XmlReaderSettings^ settings = gcnew XmlReaderSettings();
settings->Schemas->Add("http://www.contoso.com/books", "contosoBooks.xsd");
settings->ValidationType = ValidationType::Schema;

XmlReader^ reader = XmlReader::Create("contosoBooks.xml", settings);
XmlDocument^ document = gcnew XmlDocument();
document->Load(reader);

XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();

navigator->MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
navigator->MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");
navigator->MoveToChild("price", "http://www.contoso.com/books");

Decimal^ price = gcnew Decimal(19.99);
navigator->SetTypedValue(price);

navigator->MoveToParent();
Console::WriteLine(navigator->OuterXml);
XmlReaderSettings settings = new XmlReaderSettings();
settings.Schemas.Add("http://www.contoso.com/books", "contosoBooks.xsd");
settings.ValidationType = ValidationType.Schema;

XmlReader reader = XmlReader.Create("contosoBooks.xml", settings);
XmlDocument document = new XmlDocument();
document.Load(reader);

XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");
navigator.MoveToChild("price", "http://www.contoso.com/books");

Decimal price = 19.99M;
navigator.SetTypedValue(price);

navigator.MoveToParent();
Console.WriteLine(navigator.OuterXml);
Dim settings As XmlReaderSettings = New XmlReaderSettings()
settings.Schemas.Add("http://www.contoso.com/books", "contosoBooks.xsd")
settings.ValidationType = ValidationType.Schema

Dim reader As XmlReader = XmlReader.Create("contosoBooks.xml", settings)
Dim document As XmlDocument = New XmlDocument()
document.Load(reader)

Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books")
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books")
navigator.MoveToChild("price", "http://www.contoso.com/books")

Dim price As New Decimal(19.99)
navigator.SetTypedValue(price)

navigator.MoveToParent()
Console.WriteLine(navigator.OuterXml)

Tento příklad přebírá contosoBooks.xml soubor jako vstup.The example takes the contosoBooks.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<bookstore xmlns="http://www.contoso.com/books"> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Poznámky

Když XmlDocument je vytvořen objekt jako výsledek schématu ověřování XmlReader objektu, je hodnota zadaná pro SetTypedValue metodu ověřena podle schématu XML schématu definice jazyka (XSD) pro dokument XML.When an XmlDocument object is created as the result of a schema validating XmlReader object, the value specified to the SetTypedValue method is verified against the XML Schema Definition Language (XSD) schema for the XML document. Pokud je zadaná hodnota neplatná podle schématu pro dokument XML, XmlSchemaException je vyvolána výjimka.If the value specified is invalid according to the schema for the XML document, an XmlSchemaException is thrown.

SetTypedValueMetoda je platná pouze v případě, že XPathNavigator je umístěna na uzlu elementu nebo atributu.The SetTypedValue method is valid only when the XPathNavigator is positioned on an element or attribute node.

Platí pro