XPathNavigator.WriteSubtree(XmlWriter) Metoda

Definice

Streamuje aktuální uzel a jeho podřízené uzly na XmlWriter zadaný objekt.Streams the current node and its child nodes to the XmlWriter object specified.

public:
 virtual void WriteSubtree(System::Xml::XmlWriter ^ writer);
public virtual void WriteSubtree (System.Xml.XmlWriter writer);
abstract member WriteSubtree : System.Xml.XmlWriter -> unit
override this.WriteSubtree : System.Xml.XmlWriter -> unit
Public Overridable Sub WriteSubtree (writer As XmlWriter)

Parametry

writer
XmlWriter

XmlWriterObjekt, do kterého se má streamovat.The XmlWriter object to stream to.

Příklady

Následující příklad ukazuje použití WriteSubtree metody u prvního book prvku contosoBooks.xml souboru.The following example illustrates using the WriteSubtree method on the first book element of the contosoBooks.xml file.

  XPathDocument^ document = gcnew XPathDocument("contosoBooks.xml");
  XPathNavigator^ navigator = document->CreateNavigator();

  navigator->MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
  navigator->MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");

XmlWriter^ writer = XmlWriter::Create("contosoBook.xml");
  navigator->WriteSubtree(writer);

  writer->Close();
XPathDocument document = new XPathDocument("contosoBooks.xml");
XPathNavigator navigator = document.CreateNavigator();

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books");
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books");

XmlWriter writer = XmlWriter.Create("contosoBook.xml");
navigator.WriteSubtree(writer);

writer.Close();
Dim document As XPathDocument = New XPathDocument("contosoBooks.xml")
Dim navigator As XPathNavigator = document.CreateNavigator()

navigator.MoveToChild("bookstore", "http://www.contoso.com/books")
navigator.MoveToChild("book", "http://www.contoso.com/books")

Dim writer As XmlWriter = XmlWriter.Create("contosoBook.xml")
navigator.WriteSubtree(writer)

writer.Close()

Tento příklad přebírá contosoBooks.xml soubor jako vstup.The example takes the contosoBooks.xml file as an input.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<bookstore xmlns="http://www.contoso.com/books"> 
  <book genre="autobiography" publicationdate="1981-03-22" ISBN="1-861003-11-0"> 
    <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
    <author> 
      <first-name>Benjamin</first-name> 
      <last-name>Franklin</last-name> 
    </author> 
    <price>8.99</price> 
  </book> 
  <book genre="novel" publicationdate="1967-11-17" ISBN="0-201-63361-2"> 
    <title>The Confidence Man</title> 
    <author> 
      <first-name>Herman</first-name> 
      <last-name>Melville</last-name> 
    </author> 
    <price>11.99</price> 
  </book> 
  <book genre="philosophy" publicationdate="1991-02-15" ISBN="1-861001-57-6"> 
    <title>The Gorgias</title> 
    <author> 
      <name>Plato</name> 
    </author> 
    <price>9.99</price> 
  </book> 
</bookstore> 

Poznámky

Deklarace oboru názvů pro obory názvů v rámci oboru v rámci aktuálního uzlu jsou vloženy do XML streamování do XmlWriter zadaného objektu.Namespace declarations for the in-scope namespaces of the current node are inserted into the XML streamed to the XmlWriter object specified.

Například pokud WriteSubtree je metoda volána u prvního book prvku books.xml souboru, http://www.contoso.com/books deklarace oboru názvů provedené v horní části dokumentu XML se zobrazí v datovém proudu XML do XmlWriter objektu určeného, jak je znázorněno v následujícím příkladu.For example, if the WriteSubtree method is called on the first book element of the books.xml file, the http://www.contoso.com/books namespace declaration made at the top of the XML document will appear in the XML streamed to the XmlWriter object specified as shown in the following example.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<book genre="autobiography" publicationdate="1981" ISBN="1-861003-11-0" xmlns="http://www.contoso.com/books"> 
  <title>The Autobiography of Benjamin Franklin</title> 
  <author> 
    <first-name>Benjamin</first-name> 
    <last-name>Franklin</last-name> 
  </author> 
  <price>8.99</price> 
</book> 

Poznámka

WriteSubtreeMetoda nemá vliv na pozici XPathNavigator .The WriteSubtree method does not affect the position of the XPathNavigator.

Platí pro