XsltMessageEncounteredEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracuje XsltMessageEncountered událost.Represents the method that will handle the XsltMessageEncountered event.

public delegate void XsltMessageEncounteredEventHandler(System::Object ^ sender, XsltMessageEncounteredEventArgs ^ e);
public delegate void XsltMessageEncounteredEventHandler(object sender, XsltMessageEncounteredEventArgs e);
type XsltMessageEncounteredEventHandler = delegate of obj * XsltMessageEncounteredEventArgs -> unit
Public Delegate Sub XsltMessageEncounteredEventHandler(sender As Object, e As XsltMessageEncounteredEventArgs)

Parametry

sender
Object

Zdroj událostiThe source of the event.

e
XsltMessageEncounteredEventArgs

XsltMessageEncounteredEventArgsObsahující data události.The XsltMessageEncounteredEventArgs containing the event data.

Poznámky

XsltMessageEncounteredUdálost nastane během zpracování XSLT, pokud xsl:message je zadána v šabloně stylů.The XsltMessageEncountered event occurs during XSLT processing when an xsl:message is specified in the style sheet.

Další informace o delegátech obslužných rutin událostí naleznete v tématu manipulace a vyvolávání událostí.For more information about event handler delegates, see Handling and Raising Events.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro